שושנים לדוד מסכת גיטין פרק ד

שושנים לדוד מסכת גיטין פרק ד

  

משנה א
בטל הוא. אגב אשמועינן נמי דלישנא ד'בטל הוא' דליבטיל משמע בטל יהא ומהני כדאמרי בש"ס בברייתא בטל הוא [אי] אפשי בו דבריו קיימין, אלא שראיתי להרשב"א שכתב דממתני' ליכא למשמע מידי דדילמא לעולם 'בטל הוא' מעיקרא דבטיל משמע ומתני' הכי קאמר ליה לשליח בטל הוא כלומר כבר בטלתיו וכרבי דאמר עבר ובטלו שלא בפני השליח מבוטל ונאמן הוא במגו דאי בעי מבטל ליה השתא, אבל מברייתא מוכח שפיר דקתני 'בטל הוא' דומיא דאי אפשי בו דע"כ השתא קאמר הכי נמי בטל הוא ליבטיל השתא קאמר.

הר"ב ד"ה השולח וכו', ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.