שושנים לדוד מסכת בבא בתרא פרק י

שושנים לדוד מסכת בבא בתרא פרק י

  

משנה א
תי"ט ד"ה מקושר וכו' כעין וכו'. עיין בספר הון עשיר ששם הצורה יותר מבוארת. ברם לא תשמע למ"ש הבית דוד שצורה הנכונה הוא צורת הוינטאלי, דזה לא שמענו שיהא מצד אחד רוחב ומצד השני קצר, ומה שדימהו הרמב"ם ז"ל לצורת הכלים המקופלים, ר"ל שהנייר מקופל כמותו, אבל לעולם שוה הוא ותפור משני צדדיו, וכל שיטה תפורה עם העד שאצלה מאחוריה.

ד"ה פשוט וכו' כסדר וכו'. כתב הרמ"ז, קשה דכיון שהיה כסדר פשוט אמאי לא מכשיר רבי חנינא בן גמליאל גם בפשוט שכתבו עדיו מאחוריו לפי שיכול לעשותו מקושר, וי"ל מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.