שושנים לדוד מסכת בבא בתרא פרק ה

שושנים לדוד מסכת בבא בתרא פרק ה

  

משנה א
ואת כל המנהיגין. כתב הרמ"ז שבכללם הקברניט וג"כ הכלי שקורין בוצו"לו. והבית דוד כתב עליו ולא נהירא, מדמפרש בגמרא מנהיגין משיטות, ואי הוו הני נמי בכלל הוה מפרש להו ע"כ. ולק"מ דמנהיגין הוא מה שמפרש בגמרא משוטות, ומיהו מריבוייא דאת כל שפיר מרבינן כל מה שצריך להנהגת הספינה. ומה שהוצרכו בגמ' לפרש משוטות בהדיא, י"ל כפי מ"ש רשב"ם ז"ל, דסד"א חבלים המושכין הספינה הם עיקר מנהיגין, אבל משוטות לא, ולא מזדבני קמ"ל. ותדע דהמגיד (בפרק כ"ז) פירש בשם הר"ב ן' מיגאש, דמנהיגים פירוש החבלים שמושכים ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.