שורת הדין כרך ד תקציר טו

שורת הדין כרך ד תקציר טו

  

בדין יבם פנוי שרוצה לייבם - הרב ישראל יפרח
א. יבם שלא מתכוין לשם מצוה, נחלקו הפוסקים, אי פסקינן כרבנן להתיר, או כאבא שאול לאסור.
ב. לאבא שאול דאסור לייבם, אין זה רק מדרבנן.
ג. לאבא שאול, במקרה שמתכוין גם לשם מצוה וגם למטרה אחרת, רוב הפוסקים ס"ל דבכה"ג מותר לייבם.
ד. אפילו לסוברים, דבערוה החמורה אין נוהגים כמרן להקל, וצריך לחוש למחמירים. היינו דוקא במקום שלא נתפשט המנהג להקל, אבל אם פשט המנהג כמרן להקל, גם באיסור ערוה נוהגים כן.
ה. גם במקום שיש בתי דינים לאשכנזים שפ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.