שופטים

שופטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6804 מקורות עבור שופטים. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה א

 אתה מוצא ביונדב, שמתחלה היו קוראין אותו יהונדב, וכשבא לאותו מעשה, פחתו לו אות אחת ונקרא יונדב, שנאמר +דה"ב =דברי הימים ב'= כ לז+ בהתחברך לרשע פרץ ה' מעשיך. מכאן אמרו חכמים, אל יתחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה. כהן מדין. רבי יהושע אומר, כומר היה, כענין שנאמר +שופטים יח ל+ ויהונתן בן גרשום בן מנשה ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. רבי אלעזר המודעי אומר, שר היה כענין שנאמר +ש"ב =שמואל ב'= ח יח+ ובני דוד כהנים היו. חותן משה. מתחלה היה משה מתכבד בחמיו, שנאמר +שמות ד יח+ וילך משה וישב אל יתר חתנו. עכשיו

72

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דעמלק פרשה ב

 הודה לדבריך, אל נא תעזוב אותנו. אמר לו, כלום הנר מהנה אלא במקום החושך, וכי מה הנר מהנה בין חמה ולבנה, אתה חמה, ואהרן אחיך לבנה, מה יעשה הנר ביניכם; אלא הרני הולך לארצי ואגייר לכל בני מדינתי ואביאם לתלמוד תורה ואקרבם תחת כנפי השכינה. יכול שהלך ולא עשה, ת"ל +שופטים א טז+ ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים. ואומר וילך וישב את העם, ואין עם אלא חכמה, שנ' +איוב יב ב+ אמנם כי אתם עם ועמכם תמות חכמה, אל תקרי תמות אלא תומת, כל זמן שחכם מתקיים חכמתו מתקיימת, מת חכם אבדה חכמתו עמו. וכן מצינו, משמת רבי

73

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ד

 לשכך את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. כיוצא בו, +יחזקאל מג ב+ והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים. וכי מי נתן כח וגבורה במים, לא הוא, אלא הרי אנו מכנין אותו מבריותיו, לשכך האוזן. ויחרד כל ההר. והלא בכלל כל ההרים היה, שנ' +שופטים ה ה+ הרים נזלו מפני ה' זה סיני; ואומר +תהלים סח יז+ למה תרצדון הרים גבנונים. אמר להם, כלכם גבנים אתם, כמה דאת אמר, +ויקרא כא כ+ או גבן או דק. ומפני מה שרתה שכינה בחלקו של בנימן, שכל השבטים היו שותפין במכירתו של יוסף ובנימן לא היה שותף עמהם, ועוד

74

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא. זה אומר אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי, וכיון ששמעו מפיו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עמד כל אחד ואחד במקומו ואמרו, לא עסק אלא עם מי שהוציא ממצרים. ד"א אנכי ה' אלהיך. שכשעמד הקב"ה ואמר אנכי ה' אלהיך, היתה הארץ חלה שנאמר +שופטים ה ד+ ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה; ואומר שם +/שופטים ה/ ה+ הרים נזלו מפני ה', ואומר +תהלים כט ג - ט+ קול ה' בכח קול ה' בהדר עד ובהיכלו כולו אומר כבוד עד שנתמלאו בתיהם מזיו השכינה. באותה שעה נתכנסו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע, ואמרו

75

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח

 הגרים שבכל מקום הוא מזהיר עליהם +שמות כג ט+ וגר לא תלחץ, וגר לא תונה +דברים י יט+ ואהבתם את הגר, +שמות כג ט+ ואתם ידעתם את נפש הגר. - רבי אליעזר אומר, גר לפי שסיאורו רע לפיכך מזהיר עליו הכתוב במקומות הרבה. - רבי שמעון בן יוחאי אומר, הרי הוא אומר +שופטים ה לא+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, וכי מי גדול מי שאוהב את המלך או מי שהמלך אוהבו, הוי אומר מי שהמלך אוהבו, שנאמר +דברים י יח+ ואוהב גר. - חביבין הגרים שבכל מקום הוא מכנן כישראל; נקראו בני ישראל עבדים, שנאמר +ויקרא כה נה+ כי לי בני ישראל עבדים, ונקראו

76

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 אליה לשלום (דברים כ י) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום ואמת (שם /דברים/ ב כו) וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור מה לי ולך כי באת אלי להלחם בארצי ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח וגו' מהו אומר ועתה השיבה אתהן בשלום (שופטים יא יג) גדול השלום שאפילו מתים צריכים שלום שנא' ואתה תבוא אל אבותיך בשלום (בראשית טו טו) ואומר בשלום תמות ובמשרפות אבותיך (ירמיה לד ה) גדול השלום שניתן לעושי תשובה שנא' בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב (ישעיה נז יט) גדול השלום שניתן בחלקם של צדיקים שנא' יבא

77

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא נב

 נשיא יששכר לפי שזכה נתנאל בעצת נשיאים העלה עליו הכתוב כאלו הוא הקריב תחילה אבא חנין אומר משום רבי אליעזר לפי שזכה נתנאל בעצה זכה שניתן בינה בשבטו שנאמר ומבני יששכר יודעי בינה לעתים (ד"ה =דברי הימים= א' יב לג) ואומר ושרי ביששכר עם דבורה ויששכר כן ברק בעמק (שופטים ה טו) וכן הכתוב משבחו בבתי דינים במצרים שנאמר לישוב משפחת הישובי (במדבר כו כד) ואין ישוב אלא בתי דינין שנאמר ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי (יחזקאל לג לא) ואומר ויעקב איש תם יושב אהלים (בראשית כה כז) ואומר ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך (דברים לג

78

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח (עח) ויאמר משה לחובב בן רעואל, חובב היה שמו רעואל היה שמו שנאמר ותבואנה אל רעואל אביהן (שמות ב יח) כשהוא אומר וחבר הקיני נפרד מקין מבני חובב חותן משה (שופטים ד יא) חובב היה שמו ולא רעואל היה שמו ומה ת"ל ותבואנה אל רעואל אביהן מלמד שהתינוקות קורים לאבי אביהם אבא ר"ש בן מנסיא אומר רעואל היה שמו ריע של אל שנא' ויבוא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלקים ר' דוסתאי אומר קיני היה שמו ולמה נקרא שמו קיני שפירש ממעשה קיני דבר שמקנאים בו למקום שנ' הם

79

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פא

 שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים (מלכים א' ו א) צא מהם ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלים אותו ארבע מאות וארבעים שנה וכיון ששרת שכינה בחלקו של בנימין באו בני בנימין ליטול חלקם עמדו ופינו אותו מפניהם שנא' ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים (שופטים א טז) (סליק פיסקא).

80

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא פד

 אף כאן אתה אומר בבת עינו ר' יהודה אומר בבת העין לא נאמר אלא בבת עינו כביכול כלפי מעלה הכתוב מדבר] וכל מי שעוזר את ישראל כאלו עוזר את מי שאמר והיה העולם שנאמ' אורו מרוז אמר מלאך ה' אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה' לעזרת ה' בגבורים (שופטים ה כג) רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך חביב בכל הגוף כעין ומשל בה את ישראל משל אדם לוקה על ראשו אינו אומץ אלא עיניו הא אין לך חביב בכל הגוף כעין ומשל בה את ישראל וכן הוא אומר מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי (משלי

1234567891011121314151617181920