שופטים

שופטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6804 מקורות עבור שופטים. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז

 שהיה חותר לאביו ליטול ליטרא אחת של זהב אמר לו למה במטמוניות בא וטול לך בפרהסיא, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו, הזהירו על בנות ענר אשכול וממרא, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו הה"ד (משלי כא) כל דרך איש ישר בעיניו, כל דרך איש ישר בעיניו זה שמשון (שופטים יד) ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, (משלי יב) ושומע לעצה חכם זה יעקב, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך.יג [כח, ח - ט] וירא עשו כי רעות בנות כנען וילך עשו אל ישמעאל, רבי יהושע בן לוי אמר נתן דעתו להתגייר, מחלת,

192

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

 ה' ישמר צאתך ובואך, ויצא יעקב.ג ר' אבהו פתח (משלי יט) בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת, רבי פנחס בשם ר' אבהו מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאין זיווגו של איש אלא מן הקב"ה, בתורה מנין (בראשית כד) ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר, בנביאים (שופטים יד) ואביו ואמו לא ידעו כי מה' הוא, בכתובים היינו דכתיב (משלי יט) ומה' אשה משכלת, יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו, יצחק זיווגו בא אצלו וירא והנה גמלים באים, יעקב הלך אצל זיווגו דכתיב ויצא יעקב.ד רבי יהודה בר סימון פתח (תהלים סח) אלהים מושיב יחידים ביתה,

193

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סט

 לוז אין לה פה כך לא היה אדם יכול לעמוד על פתחה של עיר, א"ר סימון לוז היה עומד על פתחה של עיר, ר' אלעזר בשם ר' פנחס בר חמא אמר לוז היה עומד על פתחה של מערה והיה לוז חלול והיו נכנסין דרך הלוז למערה דרך המערה לעיר, הה"ד (שופטים א) ויראו השומרים והנה איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר (וגו') ויכו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו, ר' ינאי ור' ישמעאל עבד לה הפטרה מה אם זה שלא הלך לא בידיו ולא ברגליו אלא על שהראה להם באצבע ניצול

194

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע

 לא אתית אלא בגין תרתין טלייתא.טו [כט, טז] וללבן שתי בנות, כב' קורות מפולשות מסוף העולם ועד סופו, זו העמידה אלופים וזו העמידה אלופים, זו העמידה מלכים וזו העמידה מלכים, מזו עמדו הורגי אריות ומזו עמדו הורגי אריות, מזו עמדו נביאים ומזו עמדו נביאים, מזו עמדו שופטים ומזו עמדו שופטים, מזו עמדו מכבשי ארצות ומזו עמדו מכבשי ארצות, מזו עמדו מחלקי ארצות ומזו עמדו מחלקי ארצות, קרבן בנה של זו דוחה שבת, וקרבן בנה של זו דוחה שבת, מלחמת בנה של זו דוחה שבת, ומלחמת בנה של זו דוחה את השבת, לזו ניתן שתי לילות ולזו ניתן שתי לילות,

195

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עג

 פותח את ידך וגו'.ה [ל, כג] ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי, א"ר לוי בר זכריה עד שלא תלד האשה הסרחון נתלה בה, לאחר שתלד תלוי בבנה, מאן אכל הדא מקמתא ברך, מאן תבר הדא מקמתא אלא ברך, אסף אלהים את חרפתי, בפלגש בגבעה (שופטים כא) ארור נותן אשה לבנימין אסף אלהים את חרפתי, בימי ירבעם (ד"ה =דברי הימים= ב יג) ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביהו ויגפהו ה' וימת, א"ר שמואל בר נחמן את סבור ירבעם הוא שניגוף לא ניגוף אלא אביה, ולמה ניגוף, ר' אבא בר כהנא אמר על שהעביר הכרת פניהם של ישראל,

196

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 אלא עמד והעביר פיפורין מעליו ועטרה מעל ראשו ונתעטף בטליתו והלך לו אצל סנהדרין אמר להם רבותי לא באתי לכאן אלא ללמד אם נותנים אתם לי רשות אני מלמד, שלחתי את יואב לארם נהרים ולארם צובה ופגע באדומיים והוציאו לו אפיסטולי שלהן רב לכם, והלא הם פרצו את הגדר תחלה (שופטים ג) ויאסוף אליו את בני עמון, פגע במואביים ובקש לזנבן והוציאו לו אפיסטולי שלהן, אל תצר את מואב, והם לא פרצו הגדר תחלה, (במדבר כב) וישלח מלאכים אל בלעם ועתה לכה ארה לי, הה"ד (תהלים ס) מכתם, כמה אגרות כתב ר' אייבו אמר שתים כתב אחד לאדומיים, ואחד למואביים,

197

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עח

 וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך, רב אמר בשם רבי יוסי בר דוסתאי כתוב אחד אומר (תהלים קמז) מונה מספר לכוכבים וגו' שמות יקרא, וכתוב אחד אומר (ישעיה מ) המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא, אלא מלמד שיש שם שינוי לא כשם שנקרא עכשיו כך הוא נקרא לאחר זמן, שנאמר (שופטים יג) ויאמר לו מלאך ה' למה זה תשאל לשמי והוא פלאי, אינו יודע איזה שם אני מתחלף.ה [לב, לב] ויזרח לו השמש וגו', א"ר ברכיה ולמי לא זרחה השמש אלא לו לרפואתו אבל לאחרים אורה, ר"ה בשם ר' אחא אמר כך היתה השמש מרפא באבינו יעקב ומלהטת בעשו

198

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 מקריבין בשעת איסור במות אף בניך מקריבים בשעת איסור במות, ר' חנינא מייתי לה מהכא (מלכים א יח) ויקח אליהו שתים עשרה אבנים וגו', אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך שמשעה שנתן לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' שמלאי מייתי לה מהכא (שופטים יח) ויקרא שם העיר דן כשם דן אביהם אשר יולד לישראל, שמשעה שנאמר לו השם הזה נאמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך, ר' יוחנן מייתי לה מהכא (דברים לג) עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק, משיעשו בניך כעמים להרו של זבולן שם יזבחו זבחי איסור במות אין

199

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פג

 כוכבים, שמלה ממשרקה ושאול מרחובות הנהר, ואלה המלכים, (משלי כ) נחלה מבוהלת בראשונה, ואלה המלכים, ואחריתה לא תברך (עובדיה א) ועלו מושיעים בהר ציון.ב א"ר אייבו קודם שלא עמד מלך בישראל נצב מלך באדום, ואלה המלכים ר' יוסי בר חנינא בשעה שזה מעמיד מלכים זה מעמיד שופטים, ובשעה שזה מעמיד אלופים זה מעמיד נשיאים, ר' יהושע בן לוי אמר זה העמיד שמונה וזה העמיד שמונה, זה העמיד ח', בלע יובב חשם הדד שמלה שאול בעל חנן הדר, וזה העמיד ח', שאול ואיש בושת דוד שלמה רחבעם אביה אסא יהושפט, בא נבוכדנצר וערבב אלו באלו ובטל של אלו ושל אלו

200

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פו

 דבתם רעה אל אביהם, וסוף ואט אליו אוכיל אכילות הרבה.ב ד"א ויוסף הורד מצרימה, ויוסף הוא השליט, ויוסף הורד מצרימה שלט בהון, המד"א (שם /תהלים ע"ב/) וירד מים עד ים, כבש בהון, המד"א (מלכים א ה) כי הוא רודה בכל עבר הנהר נסחין נחת עליהון, המד"א (שופטים יד) וירדהו אל כפיו, הוריד לאבינו יעקב למצרים, ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא היתה נמשכת מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו על כרחה שלא בטובתה, כך היה יעקב אבינו ראוי לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין אמר הקב"ה בני בכורי ואני

1234567891011121314151617181920