שופטים

שופטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6804 מקורות עבור שופטים. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רי

 

162

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 בפירושיה ובדקדוקיה אף אותם שבע מצות שלא יכלו בני נח לעמוד בהם ופרקום באו ישראל וקבלום לכך נאמר ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו. דבר אחר וזרח משעיר למו, כשעומד הקדוש ברוך הוא ליפרע משעיר עתיד להרעיש את העולם כולו על יושביו כדרך שהרעיש במתן תורה שנאמר +שופטים ה ד+ ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם שחקים יזלו מים ואומר +בראשית כה כו+ ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב אמר להם הקדוש ברוך הוא אין כל אומה ולשון נכנסת ביניכם. משל למלך שהיה מבקש ליתן מתנה לאחד מבניו

163

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמח

 ידיו רב לו, בשעה שהרג את עשו, ועזר מצריו תהיה, בעמידתו לפני יוסף. וזאת ליהודה מלמד שנתפלל משה על שבטו של שמעון אמר לפניו רבונו של עולם כל זמן ששבטו של שמעון שרוי בצער ומתפלל לפניך אתה מעלה אותו מתוכה. ואל עמו תביאנו, שקרבו עמו לברכה שנאמר +שופטים א ג+ ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי בגורלי. ידיו רב לו, בשעה שנאמר +בראשית לד כה+ ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי. ועזר מצריו תהיה. כענין שנאמר +שם /בראשית/ לה ה+ ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. וזאת ליהודה, מלמד שנתפלל משה על דוד

164

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב

 אמה ונתנו לבני יונדב בן רכב חלק בראש והיו אוכלים אותו ארבע מאות וארבעים שנה שנאמר ויהי +מ"א ו א+ בשמונים שנה וארבע מאות שנה צא מהם אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלים אותו ארבע מאות וארבעים שנה וכששרת שכינה בחלקו של בנימן עמדו ופנו אותו מלפניהם שנאמר +שופטים א טז+ ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה. +במדבר י כט+ ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה וכי עלת על לב שאמר משה ליתרו בוא וניתן לך חלק בארץ והלא כבר נאמר +שם /במדבר י כט/+ לכה אתנו והטבנו לך מה תלמוד לומר

165

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנג

 שעיבד כולם היו בארץ ישראל כדרך שעושים ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא קנה ברומי פלטוריות וחוילות אומר לא עשיתי כלום כך כל מלך ושלטון שלא קנה פלטירות וחוילות בארץ אומר לא עשיתי כלום. והם רבבות אפרים, לפי שלא מפורש לנו עשרם של כנעניים מה היה תלמוד לומר +שופטים א ז+ ויאמר אדני בזק שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני והלא דברים קל וחומר ומה אדני בזק שאינו ראוי לימנות עם מלכי כנען היו לו שבעים מלכים מלקטים תחת שולחנו הא למוד וראה מה היה עשרם של כנעניים: והם אלפי מנשה. שאין מפורש לנו כמה הרג

166

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

 שלותו וחזר והראהו המחריבים לו ואין גלעד אלא בית המקדש שנאמר +ירמיה כב ו+ גלעד אתה לי ראש הלבנון. עד דן, מלמד שהראהו ארץ דן מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים בה. דבר אחר עד דן מלמד שהראהו שבטו של דן עובד עבודה זרה כענין שנאמר +שופטים יח ל+ ויקימו להם בני דן את הפסל, וחזר והראהו גואל ישראל שעתיד לעמוד הימנו ואיזה זה זה שמשון בן מנוח. (ב) ואת כל נפתלי, מלמד שהראהו ארץ נפתלי מיושבת על שלותה וחזר והראהו מציקים המחזיקים בה. דבר אחר מלמד שהראהו ברק בן אבינועם שעשה מלחמה בסיסרא וחיילות שעמו נאמר כאן ואת

167

מדרש תנאים לדברים פרק א

 קדשיך (שם): הששית מי יעלה בהר ה' (שם כ"ד ג'): השביעית ומי יקום במקום קדשו (שם): ככוכבי השמים לרב ר' שמעון בן מנסיא אומר שבע כתות של צדיקים עתידין להקביל פני השכינה לעתיד לבוא ויהיו פניהם דומות לחמה ללבנה לרקיע לברקים לכוכבים לשושנים למנורה שעומדת בבית המקדש: לחמה מניין שנ' (שופטים ה' ל"א) וא' כצאת השמש בג' ללבנה מנ' יפה כלבנה (שה"ש ו' י') לרקיע מנ' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע (דניא' י"ב ג'): לברקים מנ' מראיהם כלפידים כברקים ירוצצו (נחום ב' ה'): לכוכבים מנ' ומצדיקי הרבים ככוכבים (דניא' שם): לשושנים מנ' למנצח על שושנים (תהלים מ"ה א'): למנורה מנ' ושנים

168

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 עצמו עבד שנ' (ישעיה מ"ט ה') ועתה אמר ה' יוצרי מבטן לעבד לו והמקום קראו עבד שנ' (שם כ' ג') ויאמר ה' כא' הלך עבדי ישעיהו: שמואל קרא עצמו עבד שנ' (ש"א ג' י') ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך והמקום לא קראו עבד: שמשון קרא עצמו עבד שנ' (ע' שופטים ט"ו י"ח) אתה נתת ביד עבדך התשו' הגדולה הזאת והמקום לא קראו עבד: שלמה קרא עצמו עבד שנ' (מ"א ג' ט') ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך והמקום לא קראו עבד אלא תלאו בדוד אביו שנ' (מ"ב י"ט ל"ד) וגנותי על העיר הז' להושיעה למעני ולמען דוד עבדי:

169

מדרש תנאים לדברים פרק טז

 וחומר ומה אם הברורים לשמש [לחה] סרוחה לא הוכשרו עד שהיה בהן כל המדות הללו הנבררין לשמש דעת עליונה על אחת כמה וכמה גלוי היה לפני מי שאמר והיה העולם שסוף דורות עתידין לקלקל אמר המקום למשה כל בית דין ובית דין שיעמוד ימנה לו דיינין לפי דעתו: שפטים ושט' שופטים אלו דיינין: ושטרים אלו חזנים: ד"א שפטים אלו דיינין: ושטרים אלו פורענין: ד"א שפט' ושט' הקיש שפטים לשטרים מה שפטים בני ברית אף שטרים בני ברית מה שטרים בחול אף שפטים בחול: ר' אלעזר בן שמוע אומר אם יש שוטר יש שופט אם אין שוטר אין שופט הא כיצד

170

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יב

 שם /יהושע/ כד לג), ויעבד ישראל את ה' וגו' אשר האריכו ימים (שם /יהושע/ כד לא), ימים האריכו ולא שנים, ואחריו עתניאל בן קנז ארבעים שנה, צא מהן שני שעבוד של כושן רשעתים שמנה שנים, בימי כושן רשעתים, היה פסלו של מיכה, שנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל וגו' (שופטים יח ל), ובימיו היתה פילגש בגבעה, ויקם וילך ויבא עד נכח וגו', ויאמר אליו אדניו וגו' (שם /שופטים/ יט), ואחריו אהוד בן גרא שמנים שנה, יצא מהם שני שעבוד עגלון מלך מואב שמנה עשרה שנה, בימיו היה שמגר בן ענת, בסוף ימיו, אותו הפרק בימי עגלון היה ויהי בימי

1234567891011121314151617181920