שופטים

שופטים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6804 מקורות עבור שופטים. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מב

 דובאות כסף וזהב לארץ ישראל. דבר אחר דגנך כמשמעו, תירשך זה היין כענין שנאמר +ישעיה סה ח+ כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש וגו', יצהרך זה השמן כענין שנאמר +יואל ב כד+ והשיקו היקבים תירוש ויצהר. דבר אחר דגנך לך, תירושך לך, יצהרך לך, לא כענין שנאמר +שופטים ו ג+ והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו אלא כענין שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל וגו' +ישעיה סב ט+ כי מאספיו יאכלוהו והללו את ה' ומקבציו ישתוהו בהר קדשי סליק פיסקא

92

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מז

 כא) למען ירבו ימיכם בעולם הזה וימי בניכם לימות המשיח כימי השמים על הארץ לעולם הבא, אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת לכם אין כתוב כאן אלא לתת להם נמצינו למדים תחיית המתים מן התורה. כימי השמים על הארץ, שיהו פניהם של צדיקים כיום וכן הוא אומר +שופטים ה לא+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו רבי שמעון בן יוחי אומר לשבע שמחות פניהם של צדיקים עתידים להקביל פני שכינה לעתיד לבא ואלו הן +שם /שופטים ה לא/+ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו +שה"ש ו י+ יפה כלבנה ברה כחמה +דניאל יב ג+ והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע +שם /דניאל יב ג/+ ומצדיקי הרבים ככוכבים

93

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא סב

 בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו. כתוב אחד אומר +דב' יב יד+ באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם, כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, יודעים היו שבית הבחירה עתיד לבנות בחלק יהודה ובנימן לפיכך הפרישו דושנה של יריחו מי אכלו כל אותן השנים בני קיני חתן משה אכלוהו שנאמר +שופטים א טז+ ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים, אבל משנבנה הבית נסעו והלכו להם דברי רבי שמעון רבי יהודה אומר אצל יעבץ הלכו ללמוד תורה שנאמר +דה"א ב נה+ ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקנים. דבר אחר כתוב אחד אומר באחד שבטיך וכתוב אחד אומר מכל

94

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פג

 או חולם חלום, מכלל שנאמר למשה +במדבר יב ח+ פה אל פה אדבר בו יכול אף הנביאים כן תלמוד לומר או חולם חלום. בקרבך, לרבות את האשה. ונתן אליך אות בשמים וכן הוא אומר +בראשית א יד+ והיו לאותות. מופת בארץ וכן הוא אומר +שופטים ו לז+ אם טל יהיה על הגזה לבדה ועל כל הארץ חרב וגו' מהו אומר +שם /שופטים/ ו מ+ ויעש אלהים כן סליק פיסקא

95

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קטז

 כי ה' אלהיך ברכך כאשר דבר לך, ומה דבר לך +שם /דברים/ כח ג+ ברוך אתה בעיר וגו'. והעבטת גוים רבים, יכול תהא לוה בסלע ומלוה בשקל כדרך שאחרים עושים תלמוד לומר ואתה לא תעבט. ומשלת בגוים רבים, יכול תהא מושל באחרים ואחרים מושלים בך כענין שנאמר +שופטים א ז+ ויאמר אדני בזק שבעים מלכים, לכך נאמר ובך לא ימשלו. (ז) כי יהיה בך, ולא באחרים. אביון, תאב תאב קודם. אחיך, זה אחיך מאביך כשהוא אומר מאחד אחיך, מלמד שאחיך מאביך קודם לאחיך מאמך. באחד שעריך, יושבי עירך קודמים ליושבי עיר אחרת. בארצך, יושבי הארץ קודמים ליושבי חוצה לארץ כשהוא

96

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמד

 

97

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמה

 

98

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמו

 

99

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמז

 

100

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קמח

 

1234567891011121314151617181920