שומר

שומר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11646 מקורות עבור שומר. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ב

 סהרין באבנים ובמחצלות בקש ובקנים ובקילחות אפילו שלשה חבלים זה למעלה מזה ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי הלכה כאין מדיירין לא בשבתות ולא בימים טובים ולא בחולו של מועד אפילו בטובה אם באו מאיליהן אין מסייעין אותן ואין מותר להשיב שומר ולנער את הצאן אם היו מדיירין לשבתות ולמועדים מותר ומותר להשיב שומר ולנער את הצאן ר' אומ' מדיירין בשבת בטובה ביום טוב במזונו בחולו של מועד ואפילו נוטל שכרו

32

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ד

 ימכר לו שדה בשביעית ובית הלל מתירין הלכה וואי זו היא ארץ ישראל מנהר דרומה של כזיב והלך סמוך לעמון ומואב ארץ מצרים שתי ארצות הן או נאכל ונעבד או לא נאכל ולא נעבד הלכה זעיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבין עליהן שומר כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית הלכה חעיירות המותרות בתחום ניוי ונאסרו כגון ציר וצייר וגשמי וזיזיון ויגרי טב ודנב חורבתא וכרכא דבית חרב הלכה טעיירות האסורות בתחום ציר אשנץ ובצת ופומא ציבא וחניתא עיליתא וחניתא ארעיתא ריש מיא ובית בדיא ועומק ומזון הלכה יעיירות שחייבות במעשרות בתחום סוסיתא ועינישת ועין

33

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 והיו אומרים שירה עמו שנאמר מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' וגו' להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות (תהלים צ"ב ג') להגיד בבקר חסדך זה העולם הבא שנמשל כבקרים שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך (איכה ג' כ"ג). ואמונתך בלילות זה העולם הזה שנמשל בלילות שנאמר משא דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל (ישעיה כ"א י"א): באותה שעה אמר הקב"ה אם איני דן את הנחש נמצאתי מחריב את כל העולם כולו ואמר זה שהמלכתי ועשיתיו מלך על כל העולם כולו היאך נשתבש ואכל מפירות האילן מיד נפנה אליו וקללו שנאמר ויאמר ה' אלהים אל הנחש וגו' (בראשית

34

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק טז

 קמ"ו ז'). אמרה לו אני אנקר את עיניך. אמר לה ה' פוקח עורים (שם ה'). אמרה לו אני אכפוף את קומתך. אמר לה ה' זוקף כפופים (שם שם). אמרה לו אני עושה אותך רשע. אמר לה ה' אוהב צדיקים (שם שם). אמרה לו אני עושה אותך ארמאי. אמר לה ה' שומר את גרים (שם ט'). עד שאמר איך אעשה הרעה הגדולה הזאת (בראשית ל"ט ט'): ואל תתמה על יוסף הצדיק שהרי רבי צדוק היה גדול הדור כשנשבה לרומי נטלתו מטרוניתא אחת ושגרה לו שפחה אחת יפה. כיון שראה אותה נתן עיניו בכותל שלא יראנה והיה יושב ושונה כל הלילה. לשחרית

35

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לח

 קצה בלחם הקלוקל (במדבר כ"א ה'). ואחד בתבערה ואחד במסה ואחד בקברות התאוה שנאמר ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה וגו' (דברים ט' כ"ב). ואחד במדבר פארן שמרגלים את הארץ: וכנגדם עשה להם הקב"ה עשרה נסים על הים. עשאו חומות חומות. אין חומה שאין בה מגדל. אין מגדל שאין בה שומר. שהיו מלאכי השרת משמרים את ישראל בשביל שלא ינזקו. אמר להם משה בואו ועבורו. אמרו לו היאך אנו יכולים לעבור בין החומות האלו שנאמר והמים להם חומה מימינם ומשמאלם (שמות י"ד כ"ט). הקיף לבו של ים ועלה הים והיה ממלא את כל גדותיו כשם שלבות בני אדם צף שתי ידות מלמעלה

36

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ז

 זה יוסף הצדיק וכשבאת עליו אתה רשעה היתה מענה אותה בדברים. אמרה לו אני אחבשך בבית האסורים. אמ' יוי מתיר אסורים. אמרה לו אני אנקר את עיניך אמ' לה ה' פקח עורים. אמרה לו אני אעשה אותך רשע. אמ' לה יוי אוהב צדיקים. אני אעשה אותך ארמי. אמ' לה יוי שומר את גרים. עד שאמ' לה ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וגו'. אל תתמה על יוסף הצדיק שהרי ר' צדוק גדול הימנו כשנשבה לרומי נטלתו מטרונית אחת ושגרה לו שפחה אחת יפה וכיון שראה נתן עיניו בכותל היה יושב ושונה כל הלילה כולו. לשחרית הלכה והקבילה פני גבירתה. אמרה לו

37

מסכתות קטנות מסכת גרים פרק ד

 שנאמר כי לי בני ישראל עבדים, ונקראו גרים עבדים, שנאמר להיות לו לעבדים. נאמר רצון בישראל, שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה', ונאמר רצון בגרים, שנאמר עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי. נאמר שמירה בישראל, שנאמר ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך, ונאמר שמירה בגרים, שנאמר ה' שומר את גרים. נאמר שירות בישראל, שנאמר ואתם כהני ה' תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם, ונאמר שירות בגרים, שנאמר ובני הנכר הנלוים על ה' לשרתו.הלכה גחביבין הגרים שלא מל אברהם אבינו לא בן עשרים ולא בן שלשים אלא בן תשעים ותשע שנה, שאלו מל אברהם בן עשרים או

38

מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א

 לפני רגליו, אמר לו אדוני מרי, מחול לי. וכל כך למה, שלא רצה להשתמש בכתר תורה, שכל המשתמש בכתר תורה אין לו חלק לעולם הבא. הלכה כבואלו הן חפצי אשתו, ר' אליעזר אומר יפתה אותה בשעת תשמיש, ר' יהודה אומר ישמחנה בשעת תשמיש בדבר מצוה, שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע. הלכה כגהרוצה שיהיו בניו בעלי חכמה ימשמש במעשיו, ר' אליעזר בן יעקב אומר אין תלמיד חכם רשאי למשמש במעשיו וליתן מעותיו לארנקי של צדקה של עמי הארץ, אלא אם כן ממונה עליה כר' חנינא בן תרדיון. הלכה כדר' אליעזר אומר הנותן שלום לרבו חייב מיתה.

39

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 שאינו עוסק בתורה גורם עניות לבניו. מה יעשה אדם ויהי לו בנים, ר' אליעזר אומר יפזר מעותיו לעניים, שנאמר פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד, או יעשה חפצי אשתו. מה הם חפצי אשתו, ר' אליעזר אומר יפתה אותה בשעת תשמיש, ר' יהודה אומר ישמחנה בדבר מצוה, שנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם. והרוצה שיהיו לו בנים בעלי חכמה, יפשפש במעשיו.מאי יפתה, אילימא לספר עמה, והא איכא דר' יוחנן בן דהבאי, אלא לאהבה ולחשקה. הלכה יבר' אליעזר אומר אין אדם רשאי ליתן מעותיו לתוך ארנקי של צדקה, אלא אם כן

40

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ג

 הוא על גבי קופה מליאה קיטנית, או על גבי עגול של דבילה, מפני שנהגו כך. אין סומכין באוכלין, ואין מכסין באוכלין, ואין אוכלין אוכלין באוכלין אלא אם כן היו ראויין לאכילה, ר' אליעזר אומר כל אוכלין שגמרן בידי אדם מותר לכסות, ר' שמעון בן גמליאל אומר כל אוכל שיש לו שומר מותר לכסות, ר' אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו יד ועוקץ מותר לכסות בו. הלכה יטוהכותב בספרים לא יהפוך מגילה עליה. שנוהגין בהן דרך בזיון. הלכה כאם גמר כל הספר, ושייר בו דף אחד, עושה אותו יריעה קטנה, ואינו נמנע. הלכה כאאין מכסין באוכלין, ר'

1234567891011121314151617181920