שומר

שומר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11646 מקורות עבור שומר. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ח

 מלך מלכי המלכים אשמור. אותו שכתוב בו שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד (דברים ו' ד'). ועל דברת, משום שנאמר וידבר אלהים את כל הדברים (שמות כ' א'). שבועת [אלהים], על שם לא תשא את שם אלהיך לשוא (שם שם /שמות כ'/ ז').סימן ה[ה] שומר מצוה לא ידע דבר רע. זה יהושע. ועת ומשפט ידע לב חכם. [זה משה] שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו (שם /שמות/ ל"ד כ"ט). ד"א שומר מצוה לא ידע דבר רע. זו אסתר שהיתה עסוקה במצות ביעור חמץ, ולא היתה יודעת מה בדעתו של המן. ועת ומשפט ידע לב חכם. זה

142

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח א פרשה א

 לפי שראיית עינים של רשעים מורידן לגיהנם וכו' כדלעיל.[ג, ח] ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד. ישן לו אחד מהם, אותו שכתוב בו ה' אחד, אמר ר' ברכיה בש"ר אלעזר אמר לו הקב"ה אני אין לפני לא שינה ולא תנומה, דכתיב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (תהלים קכא ד), ואתה שנית אותי, ואמרת יש שינה לפני, חייך שמתוך שינה אני אעורר על אותו האיש ומפסגו מן העולם שנאמר וייקץ כישן ה' (שם /תהלים/ עח סה).ד"א [ג, ח] ישנו עם אחד. ישנים הם מן המצוות, א"ל אחשורוש ישנים הם ואתה מבקש לעוררן עליך, א"ל לית אנא

143

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ג

 כך הן נוטלין ספר תורה ומקללין אותנו בעלילה, ואומרים ויכחשו אויביך לך.[ג, ח] ישנו עם אחד. ישן לו אותו שכתוב בו ה' אלהינו ה' אחד (דברים ו ד), [אמר ר' ברכיה בשם ר' אלעזר א"ל הקב"ה רשע אני אין לפני שינה, דכתיב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (תהלים קכא ד), ואתה אמרת שיש לפני שינה, חייך שמתוך שינה אני מתעורר על אותו האיש ומפסגו מן העולם, שנאמר ויקץ כישן ה' (תהלים עח סה). ד"א ישנו עם אחד, ישנים הם מן המצות, אמר לו אחשורוש ישנים הם ואתה מבקש לעוררם עליך, א"ל לית אנא יכיל להון אנא ערק

144

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ו

 הן אראלם צעקו חוצה (ישעיה לג), לא נאמר שנתו של אחשורוש, אלא נדדה שנת המלך, שנת של מלך מלכי המלכים הקב"ה, וכי יש שינה במרום, אלא כשישראל חוטאים כביכול עושה עצמו כישן, שנאמר עורה למה תישן וגו' (תהלים מד כד) וכשישראל עושין רצונו של מקום, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (שם /תהלים/ קכא ד). [ר' חמא בר גריון אמר כל בעלי שינה לא טעמו שינה כל אותו הלילה, אסתר היתה עסוקה בסעודתו של המן, מרדכי עסוק בשקו ובתעניתו, המן היה עסוק בקורתו, אמרו ישראל רבש"ע כתבת בתורה איש כי ימות ובן אין לו (במדבר כז ח), ואני להשמיד

145

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יא - ויהי בשלח

 תירגם עקילס פילקטין. דר' אר' תלמיד מנעיל את הרב, ברם הכא ואנעלך תחש (שם שם /יחזקאל ט"ז/ י). ד' הא' תלמיד טוען את הרב, ברם הכא ואשא אתכם על כנפי נשרים (שמות יט: ד). דר' אר' הרב ישן ותלמיד עומד לו על גביו, ברם הכא הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל (תהלים קכא: ד).[ט] כי קרוב הוא (שמות יג: יז). קרובה היא פורענות של פרעה הרשע שיפרע הק' /הקב"ה/ מהם. ד"א כי קרוב הוא, קרובה היא פורענותן של מצריים שיפרע הקב"ה מהם. ד"א כי קרוב הוא, קרוב הוא החסד שעשו הכנעניים עם אבינו יעקב, הד' ה' דכת' /הדה

146

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ג - לקוטי מדרש

 אני אחבשך בבית האסורי', אמר לה י"י מתיר אסורי' (תהלים קמו: ז). אמ' לו אני אנקר את עיניך, אמי לה י"י פוקח עורים (שם שם /תהלים קמ"ו/: ח). א"ל אני אכופף את קומתך, אמ' לה י"י זוקף כפופי' (שם שם /תהלים קמ"ו/). א"ל אני אעשה אותך ארמי, אמ' לה י"י שומר את גרי' (שם שם /תהלים קמ"ו/ ט). ואל תתמה על יוסף, שהרי ר' צדוק גדול ממנו כשנשבה לרומי, נטלתו מטרונית גדולה א' ושיגרה לו שפחה א' יפה, כיון שראה אותה נתן עיניו בכותל והיה יושב ושותק כל ה' (בשולי הגליון כל הלילה). לשחרית הלכה והקבילה פני גבירתה, אמ' לה

147

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כט - בכה תבכה בלילה; איכה ישבה בדד; נחמו

 בכה תבכה בלילה] כך פתח ר' תנחומא בי ר' זה שאמר הכתוב כה אמר ה' תרדנה עיני דמעה יומם ולילה ולא תדמינה (ירמיה י"ד י"ז), אמר להם הקדוש ברוך הוא בכה תבכה בלילה אתם בוכים בלילה ואני בוכה יומם ולילה, למה, שאין לפניי שינה שנאמר הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (תהלים קכ"א ד'), ואמרת את הדבר הזה כה אמר ה' תרדנה עיני דמעה יומם ולילה לא גלה הכתוב אם הנביא אמר תרדנה עיני דמעה אם לאו, אלא שמה שהוא אומר יומם ולילה ואי אפשר לבשר ודם לבכות יומם ולילה, ואומר מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה

148

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לג - אנכי אנכי

 אתם מתייראים, תולעה הוא אף כי אנוש רימה ובן אדם תולעה (איוב כ"ה ו') מאנוש אתם מתייראים, אמרו לפניו רבש"ע והרי שיעבודם של מלכיות קשה (היה) [הוא], אמר להם מפני שהעולם הזה לילה (היה) [הוא] ושולטים בו, יבא בוקר ואתם רואים אותם שאינם אלא תולעה, איזה בקר, מה ישעיה אומר שומר מה מלילה [וגו'] אתא בוקר [וגם לילה] וגו' (ישעיה כ"א י"א וי"ב).ותשכח ה' עושך בצרת המן הכתוב מדבר שנתייראו (לאחר שעה) [לשעה אחת] ונתייאשו מן הגאולה, אמר רבי שמואל בר נחמן ראוים היו ישראל שלא ליגאל מצרת המן על שנתייאשו מן הגאולה אילולי שהסכימו לדעת יעקב אביהם, יעקב

149

מדרש תנחומא (בובר) פרשת וארא

 מצרים כנשים] (ישעיה יט טז), ומי גרם לו שעשה את עצמו אלוהא, שנא' (יען) [אשר] אמר (יאור לי) [לי יאורי] ואני עשיתיני (יחזקאל כט ג), לפיכך אמר הקב"ה למשה לפי שעשה עצמו אלוה, לך והעשה עליו אלוהא, שנאמר ראה נתתיך אלהים לפרעה (שמות ז א), למה כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם (קהלת ה ז), הוי אתה אלוהא עליו, ועשה אותו שחץ בעולם שנעשה עצמו גבוה, והיינו דכתיב את כל גבוה יראה (והוא) [הוא] מלך על כל בני שחץ (איוב מא כו), וכי השפלים אין הקב"ה רואה, והכתיב עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ (זכריה ד י), ומהו את

150

מדרש תנחומא (בובר) פרשת שמיני

 מדרש תנחומא (בובר) פרשת שמיני[א] ויהי ביום השמיני וגו' (ויקרא ט א). זש"ה שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח ה), מי היה זה אהרן, שנאמר ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים (ויקרא ח לג), ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים (שם שם /ויקרא ח'/ לה), אמר להם משה שמרו אבילות ימים שבעה, ושמרתם את משמרת ה' (שם /ויקרא ח'/), א"ל משה שמרו את משמרת ה', שכך שימר הקב"ה שבעת ימי אבילות, עד שלא הביא את המבול, ומנין שנתאבל, שנאמר וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ [ויתעצב אל לבו] (בראשית ו ו), אין ויתעצב

1234567891011121314151617181920