שומר

שומר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11646 מקורות עבור שומר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 למה שאין בושתו של העולם הזה כלום אלא בושת עמידתו של העולם הבא, שנאמר (תהלים לב) על זאת יתפלל כל חסיד אליך וגו'.כ ור' יהושע אומר אמר הקב"ה לפי שהרביתי עליכם דינין אני מרבה עליכם שכר, והזהרתי אתכם על כל המצות שהיא חייכם שנאמר (קהלת ח) שומר מצוה לא ידע דבר רע, וכן כל ענין שכתוב בפרשה הזו להורג נפש, למכה שור, למבעיר בעירה, כל אחת ואחת כתבתי עונשה בצדה ושכרה בצדה, משל למלך שהתקין שני דרכים אחת מליאה קוצים ודרדרים וסיראות ואחת מליאה בושם, והעורים הולכין בדרך הרע והקוצים מוסיפים מכה על מכותיהם, והפקחים הולכין בדרך הטובה ונמצאו

112

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 של הקב"ה לווין זה מזה ועושים שלום זה עם זה בלא דברים, ב"ו לוה מחבירו ומבקש לבולעו ברבית ובגזל ואלו שנוטלין רבית אומרים להקב"ה למה אין אתה נוטל מעולמך שכר שהבריות בתוכו, שכר הארץ שאתה משקה, שכר הצמחים אתה מעלה, שכר המאורות שאתה מאיר, שכר הנשמה שנפחת, שכר הגוף שאתה שומר, אמר להם הקב"ה ראו כמה הלויתי ואיני נוטל רבית ומה הלויתה הארץ ואינה נוטלת רבית אלא אני נוטל הקרן שהלויתי והיא נוטלת את שלה שנאמר (קהלת יב) וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה, אוי למי שנוטל רבית מה נאמר בו בנשך נתן ותרבית לקח

113

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לב

 תעלנו מזה, א"ל כי לא אעלה בקרבך אמר משה הרי אמרת מלאך ואני אומר אם אין פניך הולכים נראה דברי מי עומדים, הה"ד (שמות לג) ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי, א"ל הקב"ה חייך פני ילכו והניחותי לך, ורוח הקודש צווחת (קהלת ח) באשר דבר מלך שלטון וגו' שומר מצוה לא ידע דבר רע.ט הנה אנכי שולח מלאך, א"ל הקב"ה למשה הם מי ששמר את האבו' הוא ישמור את הבני' וכן אתה מוצא באברה' כשבירך את יצחק בנו א"ל (בראשית כד) ה' אלהי השמים וגו' הוא ישלח מלאכו לפניך ויעקב אבינו מה אמר לבניו (שם /בראשית/ מח)

114

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לד

 מקדש, אמר הקב"ה לישראל אתם צאני ואני רועה שנאמר (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם ואני רועה שנאמר (תהלים פ) רועה ישראל האזינה, עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם לכך נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אתם כרם שנא' (ישעיה ה) כי כרם ה' צבאות בית ישראל ואני שומר שנאמר (תהלים קכא) הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, עשו סוכה לשומר שישמור אתכם, אתם בנים ואני אביכם שנאמר (דברים יד) בנים אתם לה' אלהיכם, ואני אביכם שנאמר (ירמיה לא) כי הייתי לישראל לאב, כבוד לבנים כשהן אצל אביהם וכבוד לאב כשהוא אצל בניו, וכן הוא אומר (משלי

115

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לו

 ולא היו יכולין בני קהת לעבור, מה עשה הקב"ה סבלם שנאמר (שם /יהושע ג'/) והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, א"ר ברכיה הארון סובל את סובליו ולא הכהנים סבלוהו אלא הוא סבלן שנא' (שם /יהושע/ ד) נתקו כפות רגלי הכהנים, והקב"ה משמר עולמו שנאמר (תהלים קכא) הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ה' שומרך, ואמר לישראל שישמרוהו שנאמר (במדבר ג) והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה, ומאיר לעולם דכתיב (יחזקאל מג) והארץ האירה מכבודו ואמר לישראל ויקחו אליך שמן זית זך הוי למעשה ידיך תכסוף.

116

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

 לו משה רבון העולם תן לי רשות שאדבר, אמר לו הקב"ה אמור כל מה שתבקש אמר הם בטלו ראשו של דבור (שמות כ) לא יהיה לך וגו', ועברו עליו שעשו את העגל ואתה מבקש לבטל סופו שנא' ועושה חסד לאלפים לאוהבי, וכתיב (ישעיה מא) זרע אברהם אוהבי, אמרת לאברהם אני שומר לבניך חסד עד ב' אלפים דור, שנא' ועושה חסד לאלפים וכמה דורות מאברהם עד עכשיו שבעה, אברהם, יצחק, ויעקב, לוי, קהת, עמרם, משה, ולשבעה אי אתה עושה חסד לב' אלפים דור היאך אתה עושה חסד הרי הן בטלו ראשו של דבור ואתה מבקש לבטל סופו, אמר הקב"ה למשה ואין

117

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה טז

 מאן בעי סם חיים א"ל תא סק להכא זבון לי א"ל לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך אטרח עליה סליק לגביה הוציא לו ספר תהלים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים מה כתיב בתריה נצור לשונך מרע סור מרע ועשה טוב, א"ר ינאי אף שלמה מכריז ואומר (משלי כא) שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו א"ר ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעו מי האיש החפץ חיים לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם זאת תהיה תורת המצורע תורת המוציא שם רע.ג ד"א זאת תהיה תורת המצורע

118

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לו

 זו מדלין אותו על גבי ארזים גדולים כך ישראל שנאמר (תהלים פ) כסו הרים צלה מה גפן זו נשענת על גבי קנה כך ישראל נשענין בזכות התורה שכתובה בקנה מה גפן זו השומר שלה עומד למעלה כך ישראל השומר שלהם למעלה שנאמר (שם /תהלים/ קכא) הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל מה גפן זה נשענת ע"ג עצים יבשים והיא לחה כך ישראל נשענין בזכות אבותם אע"פ שהן ישנין הה"ד וזכרתי את בריתי יעקב.ג הה"ד (משלי יא) יד ליד לא ינקה רע בר קפרא אמר אחז וכל מלכי ישראל הרשעים אין להם חלק לעוה"ב שנאמר (הושע ז) כל מלכיהם

119

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה טז

 לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו (שם /תהלים ל"ד/ פסוקים יד - טו). אמ' ר' יניי כל ימיי הייתי קורא את המקרא הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעו, מי האיש החפץ חיים. אמ' ר' חגי אף שלמה מכריז ואו' שומר פיו ולשונו שומר מצ' נפשו (משלי כא, כג), שומר מצרעת נפשו. לפיכך משה מזהיר את ישראל וא' להן זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא רע.[ג] אם יעלה לשמים שיאו וגו' (איוב כ, ו). אם יעלה לשמים שיאו, רומיה. וראשו לעב יגיע (שם /איוב כ'/), לעננא. כגללו לנצח יאבד

120

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת בחוקותי פרשה לו

 סופרין על כל מלכו ומלכו. מה הגפן הזאת מדלים אותה על גבי ארזים גבוהים, כך הם ישראל, כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל (תהלים פ, יא). מה הגפן הזאת השומר שלה עולה למעלה ממנה ומשמרה, כך הן ישראל, השומר שלהן עומד למעלה מהן ומשמרן, דכת' הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל (תהלים קכא, ד). מה הגפן הזאת נישענת על גבי הקנה, כך הן ישראל, נשענים בזכות תורה שהיא נכתבת בקנה. מה הגפן הזאת נסמכת על גבי עצים יבישים והיא לחה, כך הן ישראל, נסמכין בזכות אבותן אפעלפי שהן ישנים, וזכרתי את בריתי יעקב.[ג] יד ליד לא ינקה רע

1234567891011121314151617181920