שומרים

שומרים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3649 מקורות עבור שומרים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת מידות פרק א

 משנה מסכת מידות פרק אמשנה א[*] בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית אבטינס ובבית הניצוץ ובבית המוקד והלוים בעשרים ואחד מקום חמשה על חמשה שערי הר הבית ארבעה על ארבע פנותיו מתוכו חמשה על חמשה שערי העזרה ארבע על ארבע פנותיה מבחוץ ואחד בלשכת הקרבן ואחד בלשכת הפרוכת ואחד לאחורי בית הכפורת:משנה באיש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר ואבוקות דולקין לפניו וכל משמר שאינו עומד אומר לו איש הר הבית שלום עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה קול בן לוי לוקה ובגדיו

2

משנה מסכת פרה פרק ח

 משנה מסכת פרה פרק חמשנה א[*] שנים שהיו שומרים את השוקת נטמא אחד מהם כשרים מפני שהן ברשותו של שני טהר ונטמא שני כשרים מפני שהן ברשותו של ראשון נטמאו שניהן כאחת פסולין עשה אחד מהן מלאכה כשרין מפני שהן ברשותו של שני עמד ועשה השני מלאכה כשרין מפני שהן ברשותו של ראשון עשו שניהן כאחד פסולין:משנה ב[*] המקדש מי חטאת לא ינעול את הסנדל שאם נפלו משקין על הסנדל נטמא וטמאהו הרי הוא אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני נפלו משקין על בשרו טהור נפלו על כסותו נטמאת וטמאתו הרי זה אומר מטמאיך לא טמאוני ואתה טמאתני:

3

משנה מסכת תמיד פרק א

 משנה מסכת תמיד פרק אמשנה א[*] בשלשה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש בבית אבטינס בבית הניצוץ ובבית המוקד בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות והרובים שומרים שם בית המוקד כיפה ובית גדול היה מוקף רובדים של אבן וזקני בית אב ישנים שם ומפתחות העזרה בידם ופרחי כהונה איש כסתו בארץ לא היו ישנים בבגדי קדש אלא פושטין ומקפלין ומניחים אותן תחת ראשיהן ומתכסין בכסות עצמן אירע קרי לאחד מהן יוצא והולך לו במסיבה ההולכת תחת הבירה והנרות דולקין מכאן ומכאן עד שהוא מגיע לבית הטבילה ומדורה היתה שם ובית כסא של כבוד וזה היה כבודו מצאו נעול יודע שיש

4

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ו

 מפתח ופותח וקרדום וחופר וסולם ומוליך ממקום למקום וכשר מפני שהוא עוסק עם הקדוש ואם משהוציא את האפר הגיף את הדלת אחריו פסול מפני שעשה עמו מלאכה קרסם עלי זית אם בשביל שיכנס בשפופרת כשר אם בשביל שתחזק אפר הרבה פסול זקפה בארץ או שנתנה לעומדין בצדו אם יש שם שומרים כשר אין שם שומרים פסול: הלכה בנטל את האפר וראהו שהוא מרובה והחזירו כשר נתן את האפר ראהו שהוא מרובה נטל הימנו והולך ומקדש במקום אחר נשבה הרוח את האפר ונתנתו על גבי המים מנגבו ומקדש בו וכשר נתנו לקדש ר' מאיר ור' שמעון אומרים מנגב ומקדש וחכמים

5

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ז

 צוקרמאנדל) פרק ז הלכה איחיד שמלא חמש חביות לקדש קדוש אחד היה מוצא כל אחת ואחת ושופך אף על פי שהגיף את הדלת אחריו כשר מפני שהוא עוסק עם הקדוש ואם משהוציא את האחרונה והגיף את הדלת אחריו פסול מפני שעשה עמו מלאכה ואם יש שם שומרים לא פסל אלא מה שבידו בלבד לקדשן: הלכה בחמשה קדושין היה מוצא כל אחד ושופך אם יש שם שומרים זו שהגיף את הדלת עמה כשרה זו שלא הגיף הדלת עמה פסולה היתה חביתו מונחת לפניו ואמר לו חברו תן לי ונתן לו שניהן פסולין ואם אמר לו טול לך שלו פסול

6

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לח

 יושב ותוהה בדעתו ואומר אוי לנו שאנו נהרגין כמחללי שבתות וכעובדי ע"א וכמגלי עריות וכשופכי דמים. אמר לו רבי ישמעאל בן אלישע רצונך שאומר לפניך דבר אחד. א"ל אמור. א"ל שמא כשהיית מסיב בסעודה באו עניים ועמדו על פתחך ולא הנחתם שיכנסו ויאכלו. אמר לו השמים אם עשיתי כן אלא שומרים היו לי יושבין על הפתח כשהיו העניים באים היו מכניסין אותן אצלי ואוכלין ושותין אצלי ומברכין לשם שמים. א"ל שמא כשהיית יושב ודורש בהר הבית והיו כל אוכלוסי ישראל יושבין לפניך זחה דעתך עליך. אמר לו ישמעאל אחי מוכן אדם שיקבל את פגעו. והיו מתחננין לאספקלטור זה אמר [לו]

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק ד

 ארבעה על רום עשרה ובלבד מקורה ובמגופף. היה לרבי נימר אם היה נראה עולה ויורד בו אסור ואם לאו מותר. רבי בא בשם רב יהודה בעיר שיש בה דלתים ובריח היא מתניתא בדא תני שומר אע"פ שאינו בא אחת לקיצים. תני ישראל ונכרי שכנסו את יינן בפרכייא של עיר אפילו שומרים נכרים אפי' חביות פתוחות מותרות שאין מנסכין כן. רבי הילא בשם רבי ינאי הלוקח כמוכר ותני כן אחד הלוקח ואחד המוכר ברשות הנכרי בזמן שהיין של ישראל וישראל דר שם מותר והוא שיהא עליו מפתח וחותם ובזמן שהיין של נכרי וישראל דר שם מותר והוא שיהא לו עליו מפתח

8

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 ומאחר שאדם זה] [מת וגוף כולה כלום הקב"ה מביאו לדין אמ' לו עד שאתה] [שואלני על גוף טמא שאליני על נשמה שהיא טהורה מושלו] [משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו פרדס] והיה בו בכורות נא[ות והושיב בו שני שומרים אחד חיגר ואחד] סומא אמ' לו חיגר [לסומא בכורות נאו]ת אני רוא[ה אמ' לו] סומא וכי רואה אני אמ' לו חיגר וכי יכו[ל אני ל]הלך רכב חיגר [על גבי] סומא והלכו ונטלו את הבכורות [לימי]ם בא המלך ויש[ב עליהן] בדין אמ' להן היכן הן בכורות אמ' [לו] סומה וכי רואה [אני

9

ספרא אחרי מות פרשה ח פרק יג

 כי בכל אלה נטמאו הגוים אילו המצריים, אשר אני משלח מפניכם אילו הכנענים, ותטמא הארץ מלמד שהארץ מיטמאה על ידי הדברים האילו ואפקוד עונה עליה, כיון שאני פותח הפינקס מיד אני גובה את הכל, ותקיא הארץ את יושביה כאדם שמקיא את מזונו.(יז) ושמרתם אתם, אתם נאים שומרים אותם שאתם פתחתם אותם וכן הוא אומר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום.(יח) ולא תעשו מכל התועבות האלה בין מכולם בין מקצתם, אזרח זה אזרח, האזרח לרבות נשי אזרחים, גר זה גר [הגר] לרבות נשי הגרים, בתוככם לרבות נשים ועבדים.(יט) כי כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר

10

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא נח

 אהרן (ויקרא י ג) דברי רבי יאשיה ר' יונתן אומר כתוב אחד אומר קול גדול ולא יסף (דברים ה יט) וכתוב אחד אומר ואחר האש קול דממה דקה (מלכים א' יט יב) כיצד יתקיימו שני כתובים הללו כשהקב"ה מדבר בקול גדול מלאכי השרת מדברים בקול נמוך שנאמר על חומותיך הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את ה' אל דומי לכם ואל תתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ (ישעיה סב ו - ז) (סליק פיסקא).

1234567891011121314151617181920