שולחן המלך הלכות חגיגה פרק א

שולחן המלך הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] ג' מצות וכו' ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה וכו'. הנה מרן ז"ל שם בכ"מ הק' דזה הוי הפך מ"ש בפ"ק דחגיגה תנייא וכו' אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות ודין הוא מה חגיגה האמורה לגבוה זבחים אף ראיה האמורה לגבוה זבחים וכו' ואיך כ' רבינו ז"ל בין מן העוף ותי' בשם מוהר"י קורקוס ז"ל שרבינו לא היה גורס או אינו אלא בעופות אלא היה גורס או אינו אלא במנחות בלבד או היה גורס או אינו אלא בכספים ומשמע ליה דעופות בכלל זבחים הם עכ"ל. וראיתי לה' לחם משנה ז"ל שכ' אחר שהביא דב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.