שולחן המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

שולחן המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה א
[א] לעולם אומדין דעת הנותן וכו' לפי' אם שייר מנכסיו וכו'. עיין למרן ב"י ז"ל בח"מ סי' רמ"ו בס"ג מה שהביא מהר"ן ז"ל שכ' ע"ד הרמב"ן ז"ל בדרך אפ' יע"ש ועיין למרן החבי"ב ז"ל שם בהגב"י אות ד' יע"ש ועיין לה"ה מוהריב"ל ז"ל בח"א דקמ"ז ע"ב דנראה בעיניו הדבר פשוט כיע"ש: