שולחן המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

שולחן המלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  


הלכה ג
[ג] וכן האומר לחבירו מנה שיש לי בידך וכו'. עיין מ"ש לעיל בפ"ו מה' מכיר':