שולחן המלך הלכות אישות פרק כג

שולחן המלך הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ה
[ה] התנה עמה שלא ירשנה ה"ז לא ירשנה וכו'. והנה בכתו' ר"פ הכותב פליג רשב"ג עם הת"ק ואומר דאם מתה יירשנה מפני שהתנה ע"מ שכתוב בתורה ובגמ' פסק רב כרשב"ג כוותיה ולא מטעמיה עי"ש. והרי"ף ז"ל פסק כת"ק דלא כרב ורשב"ג והביא הירוש' דאמר ר' יוסי אלין דכתבין אי מיתה בלא בני וכו' תנאי ממון הוא וקיים עכ"ל. והרב המאור השיג עליו וכ' וז"ל הרי"ף ז"ל צוה לתקן בנוסח ההלכות דלית הלכתא הכי דקי"ל תנאי ממון קיים וסמך דבריו על הירושלמי כמו שכתוב בהלכות ולא כך נראה לנו שאין לעקור תלמוד ערוך שבידינו מפני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.