שולחן המלך הלכות אישות פרק יא

שולחן המלך הלכות אישות פרק יא

  

הלכה א
[א] הנוש' בתול' שנתאלמנ' או שנתגרש' או נחלצה וכו' כתובתה מאתים וכו'. הנה הכי תנן בכתובות ד"י ע"ב בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרוש' וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים וכו' ע"כ. והתוס' ז"ל בד"ה בתולה אלמנה כתבו וז"ל נראה לפרש דלרבותא נקט חלוצה דסד"א כיון דשומרת יבם לא מחסרא כניסה לחופה שהרי יבמה יבא עליה בע"כ וה"א דכנשואה דמייא קמ"ל עכ"ל. וצ"ל דסבירא להו דתנא לא זו אף זו קתני דאל"כ תיקשי אמאי נקט אלמנה וגרושה ליתני חלוצה וכ"ש אלמנה וגרושה אלא ודאי דס"ל דלא זא"ז קתני. ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.