שוכר

שוכר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2815 מקורות עבור שוכר. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק ה

 יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולין לחזור בהן:משנה ז[*] המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה אם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום ואם היה במחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה:משנה ח[*] המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו אם עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן נשברה החבית נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלש טפין

2

משנה מסכת בבא מציעא פרק ו

 משנה מסכת בבא מציעא פרק ומשנה א[*] השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת שכר את החמר ואת הקדר להביא פרייפרין וחלילים לכלה או למת ופועלין להעלות פשתנו מן המשרה וכל דבר שאבד וחזרו בהן מקום שאין שם אדם שוכר עליהן או מטען:משנה ב[*] השוכר את האומנין וחזרו בהן ידן על התחתונה אם בעל הבית חוזר בו ידו על התחתונה כל המשנה ידו על התחתונה וכל החוזר בו ידו על התחתונה:משנה ג[*] השוכר את החמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה בבקעה והוליכה בהר אפילו זו עשר מילין וזו עשר מילין ומתה

3

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 סלע או יגמור מלאכתו ואם היה יפה סלע נותן לו סלע ר' דוסה אומ' שמין על מה שעתיד להעשות אם היה מה שעתיד ליעשות יפה חמשה דינרין נותנין לו שקל או יגמור מלאכתו ואם היה שוה שקל נותנין לו שקל במי דברים אמורים בדבר שאינו אבד אבל בדבר שהוא אבד שוכר עליהן או מטען כיצד או' לו סלע פסקתי לך הריני נותן לך שתים הילך ושב ושכור ממקום אחר בא ונוטל מזה ונותן לזה במה דברים אמורים בזמן שפורק עליו במקום שאינו מוצא לשכור אבל ראה חמרין ממשמשין ובאין ואמ' לו צא ושכור אחד מאילו אין לו עליו אלא תרעומת

4

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 פטור מן השבועה הלכה ידנעל שלא כראוי קשר שלא כראוי נתנו במקטורו והפשילו לפניו בפונדתו ופיה למטה נתנו בפרפונדא או שנתנו בראש גגו ונגנב או שאבד חייב נתנו במקום שנתן את שלו אם ראוי לשמירה פטור ואם לאו חייב הלכה טואי זהו שוכר שכר ממנו בהמה שכר ממנו כלים אי זהו נושא שכר שכרו לשמר לו את הבהמה שכרו לשמור לו את הכלים והלכה למקום גדודי חיות וליסטין טרפתה חיה או שנטלוה ליסטין הרי זה אונס הוליכה למקום גדודי חיות וליסטין טרפתה חיה או שנטלוה ליסטין הרי זה אינו אונס מתה כדרכה הרי זה אונס סיגפה ומתה אינו

5

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ט

 זתים למסוק הרי אילו שמין לו כיצד שמין לו אם היה שכיר נותנין לו לפי שכירותו קבלן לפי קבלנותו הלכה בהשוכר שדה בית השלחין מחבירו אין פחות משנים עשר חודש שדה בית הבעל כונס את גרנו ומסתלק הלכה גשדה בית השלחין אני שוכר ממך שדה בית האילן אני שוכר ממך יבש המעיין ונקצץ האילן חייב להעמיד לו מעיין אחר וחייב להעמיד לו אילן אחר שדה בית השלחין זו אני שוכר ממך שדה בית האילן זו אני שוכר ממך יבש המעיין ונקצץ האילן מנכה לו מן חכירו הלכה דהשוכר שדה מחבירו (לו) והיו בו אילנות מקום שנהגו להשכיר

6

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ו

 גמליא' מה אם ירצה הגוי שלא לעשר פירותיו אלא חולק ונותן לו בפניו הלכה בהחולק שדה מן הגוי מעשר ונותן לו ר' שמעון או' תורם ונותן לו לפיכך אם חזר הגוי ונתגייר או שמכר לישראל מעשר ונותן לו שכר ממנו שדה מעשר ונותן לו מה בין שוכר לחוכר שוכר במעות חוכר בפירות החוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו או שמכרו של ישראל חוזר ונוהג בו דמאי הלכה גהחוכר שדה מן הכותי מעשר ונותן לו ושוקל לאוצר שוקל לקיטרון מעשר ונותן לו הלכה דלא יאמר ישראל לגוי ולכותי ולמי שאינו נאמן

7

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ט

 משביעין אותה עריס כל זמן שהוא עריס יצאו מעריסותו הרי הוא כאחד מכל אדם שותף כל זמן שהוא שותף יצא משותפותו הרי הוא כאחד מכל אדם אפטרופוס כל זמן שהוא אפטרופוס יצא מאפטרופסותו הרי הוא כשאר כל אדם בן בית שאמרו לא זה שנכנס ויוצא אלא מכניס פירות ומוציא פירות שוכר פועלין ופוטר פועלין לוה ממנו בערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית נעשה לו שותף או עריס פטור אבל נעשה לו שותף או עריס בערב שביעית ושביעית ולמוצאי שביעית חזר ולוה הימנו מגלגלין עליו את הכל הלכה דהפוחתת כתובתה נפרעת שלא בשבועה כיצד היתה כתובתה אלף זוז אמ' לה התקבלת

8

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק היוצא

 שנאמר לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך. רבי אליעזר אומר השונא את חברו הרי זה משופכי דמים, שנאמר וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת. בן עזאי אומר השונא את אשתו הרי זה משופכי דמים, שנאמר ושם לה עלילת דברים, סוף שהוא שוכר לה עדים ומקדימה לבית הסקילה. ר' יוסי אומר הנותן את הקץ אין לו חלק לעולם הבא, והשונא חכמים ותלמידיהם, ונביאי השקר, ומספרי לשון הרע, אין להם חלק לעולם הבא. הלכה ידר' מאיר אומר כל מי שיש לו בית המדרש בעירו ואינו הולך לשם חייב מיתה. ועוד אמר ר'

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ה

 ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור בו שחמתי' ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יכולין לחזור בהן המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה אם היה פיקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום ואם היה במחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המידה למוכר משנתמלאת המידה ללוקח היה סרסור ביניהן נשברה החבית נשברה לסרסור חייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ה

 בל תתן לו ועל בל תקח ממנו ועל לא תהיה לו כנושה ועל לא תשימון עליו נשך ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלהיך אני ה': גמ' א"ר יסא בוא וראה כמה סמיות עיני מלוי רבית. אדם קורא לחבירו עובד ע"א ומגלה עריות ושופך דמים ומבקש לירד עמו לחייו. והלה שוכר העדים והלבלר ואומר להן בואו והעידו שכפר במקום. ללמדך שכל המלוה בריבית כופר בעיקר. רבי שמעון בן אלעזר אומר יותר ממה שכופרין בעיקר כופרין שעושין התורה פלסטרן ואת משה טיפש ואומרין אילו היה יודע משה שכך היינו מרויחין לא היה כותבו. רבי עקיבה אומר קשה הריבית שאף הטובה רבית.

1234567891011121314151617181920