שוטה

שוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5907 מקורות עבור שוטה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יא

 ועשאן שתי אותות האחרון חייב כתב על הזוית מבפנים חייב מבחוץ פטור הלכה ידהמצייר בקלפי פולין ובקליפי תרמוסין פטור הלכה טוהמסרט על בשרו ר' ליעזר מחייב וחכמים פוטרין אמ' להם ר' ליעזר והלא בן סטרא לא למד אלא בכך אמ' לו ומפני שוטה אחד נחייב את כל הפקחין הלכה טזאחד אוחז בקולמוס ואחד אוחז בידו וכותב האוחז בקולמוס חייב האוחז בידו וכותב פטור נתכוון לסייעו האוחז בקולמוס פטור והאוחז בידו וכותב חייב שוגג אוחז בקולמוס ומזיד אוחז בידו וכותב חייב מזיד אוחז בקולמוס ושוגג אוחז בידו וכותב פטו' הלכה יזקטן אוחז בקולמוס וגדול אוחז בידו וכותב

52

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יז

 ישראל אחר מותר הלכה טועשו לו ארון וחפרו לו קבר לא יקבר בהן אותו ישראל אבל ישראל אחר מותר הלכה טזפירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו בשוגג יאכלו במזיד לא יאכלו ר' נחמיה או' חזרו למקומן יאכלו למקום אחר לא יאכלו החזירן חרש שוטה וקטן בין למקומן בין למקום אחר יאכלו הלכה יזכלים ששבתו בעיר וכן כלים של אחרים ששבתו בתוך העיר הרי אילו כאנשי העיר ויש להם אלפים אמה לכל רוח מה שהביא הגוי מחוץ לתחום לא יזיזם ממקומן הלכה יחנותנין כלי מיקר וכלי מתכות על גבי כריסיו של מת ופוקקין לו את נקביו ועליו אמ'

53

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א

 תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק א הלכה אר' יהודה או' חרש שתרם תרומתו תרומה אמ' ר' יהודה מעשה בבניו של ר' יוחנן בן גודגדא שהיו חרשים והיו כל טהרות ירושלם נעשין על גבן אמרו לו משם ראיה שהטהרות אין צריכות מחשבה ונעשות על גבי חרש שוטה וקטן תרומה ומעשרות צריכין מחשבה ר' יצחק אומ' משום ר' אלעזר תרומת חרש לא תצא לחולין מפני שספק ספק יש בו דעת ספק אין בו דעת כיזה צד עושין לו בית דין ממנין לו אפיטרופין הוא תורם והן מקיימין אותו על ידיו רבן שמע' בן גמליאל אומ' איזה הוא חרש כל שהיה חרש

54

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק י

 הרי אילו אסורין שהכל משליכין לבית הדמע הלכה יזאין מביאין תרומה מן הגרן לעיר ומן המדבר לישוב אבל מקום שחיה אוכלתה ובהמה אוכלתה התקינו שיהא מביא ונוטל שכרו מכהן מפני חלול השם הלכה יחעשרה אין חולקין להם בבית הגרנות אלו הן חרש שוטה וקטן טומטום ואנדרוגינוס נשים ועבדים וערל וטמא והנושא אשה שאינה הוגנת לו וכולן נותנין להן תרומה מתוך הבית חוץ מן הטמא והנושא אשה שאינה הוגנת לו

55

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא

 כל עובר ושב מניח ידו על חוטמו ומתרחק ממנה והולך שנאמר אם נבלת בהתנשא אם זמות יד לפה (שם ל' ל"ב). [א"ל בן עזאי דרשהו מענינו] אם מנבל אדם עצמו על דברי תורה ואוכל תמרים חרובים ולובש בגדים צואים ויושב ומשמר על פתח של חכמים כל עובר ושב אומר שמא שוטה הוא זה לסוף אתה מוצא כל התורה כולה עמו: רבי יוסי אומר רד מטה למעלה ולמעלה למטה כל המגביה עצמו על דברי תורה סוף שמשפילין אותו וכל המשפיל עצמו על דברי תורה סוף שמגביהין אותו: ואל תתודע לרשות כיצד מלמד שלא יצא לו לאדם שם ברשות כיון שיצא לו

56

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יז

 עשרים וחמשה מת (קטנו) [שטנו] של יהויכין מלך יהודה ובעשרים וששה נקבר. בעשרים (וששה) [ושבעה] נכנס אויל מרודך בבית האסורים ומצא שם מלכים אסורים ואמר להם מה טיבן של אלו. [אמרו לו] על שמרדו על דבריו של מלך. וזה למה הוא חבוש. א"ל על חנם. אמר להם רואה אני שמא שוטה היה אבא זה שמרד עליו חבשו וזה שלא מרד עליו חבשו. והלא אין דרכן של מלכים אלא להיות (יושב) [יושבים] על בימה שלהם והמלכים [האחרים] יושבים מימינם ומשמאלם. בקש (להוציאו) [להוציא את אביו מקברו] והוציאו וגררו. אמר אין המלך מבטל גזרת מלך אלא אם כן הוציאוהו וגררוהו שנאמר כל (

57

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק לד

 בקלון שנאמר ועתה ברח לך אל מקומך (שם כ"ד י"א): רבי אלעזר הקפר אומר אל תהי זקוק לדין. ואל תירא לפני מי שהוא גדול ממך. ועשה שוק בעלי דבבך: רבי אליעזר בנו אומר החושך עצמו מן הדין פורק ממנו איבה וגזל ושבועת שוא. והגס לבו בהוראה שוטה רשע וגס רוח. אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד. ואל תאמר קבלו דעתי שהן רשאין ולא אתה: הוא היה אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם הזה ומחיי העוה"ב: הוא היה אומר היצורים למות והמתים להחיות והחיים לדין. לידע ולהודיע שהוא עד והיודע ועתיד לדין. שאין לפניו לא

58

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 עליו ומספיד ואו' הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו'. וכל ישראל בוכין עליו ומספדי' ואומ' ויתא ראשי עם וגו'. ועד אן לא היה יודע סמאל מלאך המות שמת משה עבד יוי וגנזו תחת כסא כבודו והלך למקומו בקשו ולא מצאו. הלך אצל הים אמ' לו ים משה ראוי אצלך. א"ל שוטה שבעולם מיום שגזרני לשנים עשר גזרים והעביר ישר' בתוכו שוב לא ראיתי אותו שנ' תהום אמר לא בי היא. הלך אצל גיהנם אמר לה גיהנם משה ראוי אצלך אמרה לו קולו שמעתי באזני ואותו לא ראיתי. [הלך לו אצל שאול ואבדון אצל שערי מות אצל שערי צלמות אצל טיט

59

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 לו מתקדשת אני לעקיבא רועך כיון שאמרה כך הוציאה מביתו והורידה הנאה מנכסיו. הלכה וישבה אצל אמו של ר' עקיבא והיתה שכרת לחברותיה. חצי שכרה אוכלת ושותה וחצי שכרה משגרת לר' עקיבא שהיה למד תורה מפי ר' אליעזר ור' יהושע והיה חגר אחד בשכוניתה שהיה מבזה ומביישה בדברים. אמ' ראו שוטה זו שכפרה בכבוד בית אביה. הלכה ונתקדשה לאחד שאין פחות בעולם כמותו ולא עוד אלא שמשלכת שחוק על עצמה ואומרת תורה הוא למד. לאחר כמה שנים בא ר' עקיבא עד שהוא למד כל התורה כולה ובאין לפניו כ"ד אלפים זוגים תלמידים ובא בראשם כגבריאל בראש קדושים כיון שראה אותו

60

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק א

 ואינו נמנע. הלכה יגיריעה של ששה, חולקין אותה לשנים, של חמשה אין חולקין אותה, שמא יעשה אחד שנים ואחד שלשה. ואינו רשאי לכתוב אלא אם כן יודע לקרות. הלכה ידספר תורה שכתבו מין, או מסור, או גר, או עבד, או חרש, או שוטה, או קטן, אל יקרא בו. זה הכלל, כל המוציא את הרבים ידי חובתן, אף כתבו מוציא את הרבים ידי חובתן. הלכה טופתוחה שעשאה סתומה, סתומה שעשאה פתוחה, הרי זה יגנז. איזו היא פתוחה, כל שלא התחיל בראש השיטה, ואיזו היא סתומה, כל שהניח מבאמצע השיטה. וכמה יניח בראש השיטה, ותהא נקראת פתוחה, כדי לכתוב

1234567891011121314151617181920