שוטה

שוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5907 מקורות עבור שוטה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ז

 לשתות יין ושלא ללבוש בגדי צבעונין הלכה טכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים יתר עליהן הנשים ריח הפה וריח זיעה ושומה שאין לה שער הלכה יהאומר לחבירו קדש לי בתך זו על מנת שאין בה מומין אמ' לו בתי זאת חולה היא שוטה היא נכפית היא משוממת היא היה בה מום אחר וסנפו בין המומין הרי זו מקח טעות המומין הללו ומום אחר עמהן אין זה מקח טעות מודי' חכמים לר' מאיר במומין שדרכן לולד עמה שאע"פ שהיא אצל בעלה אביה צריך להביא ראיה כנסה סתם ונמצאו בה מומין ונדרים הרי זה יקיים רבן שמעון בן גמליאל אומ'

42

תוספתא מסכת מכשירין (צוקרמאנדל) פרק ג

 בכי יותן המעלה לגג ללותתן בטל ובגשמים הרי זה בכי יותן העלן מפני הכנימה וירדו עליהן גשמים אם צמח בכי יותן ור' יהודה אומר אי אפשר שלא לצמח אלא עודהו טל וגשמים עליהן חישב עליהן הרי זה בכי יותן אם לאו אינו בכי יותן: הלכה בחרש שוטה וקטן שהעלו פירותיהן לגג ללותתן בטל ובגשמים הרי זה בכי יותן העלו מפני הכנימה וירד עליהן טל וגשמים אף על פי שחישבו אינן בכי יותן שיש להן מעשה ואין להן מחשבה: הלכה גחילפתא בן קוינא אומר שום בעל בכי טמא מפני שמרבצין עליו במים ואחר כך קולעין אותו אמרו חכמים אם

43

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ב

 תקצץ על טיבורו אמר לו הרי כריסו נתפתחת אמר להם אף אני לא נתכוונתי אלא לכך משלו משל למה הדבר דומה לנותן אצבע בעין כל זמן שהוא דוחק הרבה מוציא דמעה במה דברים אמורים בשכבת זרע אבל לזיבה כל היד המרבה לבדוק הרי זו משובחת: הלכה טשוטה מטבילין אותו ומאכילין אותו בתרומה לערב ומשמרין אותו שלא יישן ואם ישן ועמד טמא מיד ר' אלעזר בר' צדוק אומר עושין לו כיס של עור ומלבישין אותו ובודקין אותו בתוכו ואם נמצא בתוכו שכבת זרע טמא ואם לאו טהור אמרו לו נמצאת מבריח מן הספק ומביאו לידי ודאי מפני שבא לידי חימום

44

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ה

 ואין לו אשה ובנים לא שותה ולא נוטלת כתובה מעוברת חבירו ומינקת חבירו לא שותה ולא נוטלת כתובה ר' לעזר אומ' יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן הלכה ועם הכל האשה מטמאת חוץ מן הקטן וממי שאינו איש ר' יוסה אומ' ישקנה שמא נתפקח חרש ונשתפה שוטה והגדיל הקטן או שהלך בעלה למדינת הים או שהיה בעלה חבוש בבית הייסורין הלכה זהמסללת בבנה קטן והערה בה בית שמאי פוסלין מן הכהונה ובית הלל מכשירין הלכה חעד או' ניטמית ועד אומ' לא ניטמית אשה אומרת נטמאת ואשה אומרת לא נטמאת או שותה או לא נוטלת כתובה ר' יהודה

45

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ה

 הלכה גגיסו לבדו ר' יהודה אומ' חורגו לבדו: הלכה דאין דנין לא זה את זה ולא זה עם זה ולא זה על זה ולא זה בפני זה היה יודע לו עדות כשהוא חתנו מתה בתו עד שהוא סוחר שביעית וחזר בו חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומשנעשה חתנו מתה בתו עד שלא נעשה סוחר שביעית ומשנעשה סוחר שביעית חזר בו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח נסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשטתה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שמתחילתו כשר וסופו כשר כשר תחילתו וסופו פסול או תחילתו פסול וסופו כשר

46

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק א

 תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק א הלכה אר' מאיר אומר מרובה מדת נערכין ממדת מעריכין שחרש שוטה וקטן נערכין אבל לא מעריכין ר' יהודה אומר מרובה מדת מעריכין ממדת נערכין טומטום ואנדרוגינוס מעריכין ולא נערכין אף הכותי יהא מעריך ולא נערך: הלכה בנשים ועבדים נודרין ונידרין נערכין ומעריכין אם יש להם בזמן הזה גובין מהן אם לאו כותבין עליהן וגובין מהן לאחר זמן הגוים נודרין ומדירין הקיטעין ומוכי שחין אף על פי שאין להם דמים יש להם ערכין: הלכה גהגוסס ובן שמונה לא נידר ולא נערך והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערך דברי ר' מאיר ר' חנינא

47

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ה

 ושפופרת שחתכה לחטאת ר' אליעזר אומר יטמא ואין צריך להטביל ור' יהשע אומר יטמא ויטבל כנס לתוכה מי חטאת ואפר חטאת אם עד שלא יטבילנה טמא ומעשה באחד שחתך שפופרת בבית שערים והיה ר' שמעון מטהר וחכמים מטמאין: הלכה זהכל כשרין לקדש חוץ מן החרש שוטה וקטן ור' יהודה מכשיר בקטן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר חרש שוטה וקטן שקדשו ואחרים רואין קדושן כשר טומטום קדושו פסול מפני שהוא ספק ערל והערל פסול לקדש אנדרוגינוס קידושו כשר ור' יהודה פוסל מפני שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקודש: הלכה חשולי כלי עץ כלי עצם

48

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק יב

 ופוצעין אגוזים של תרומה בידים סאובות ולא חששו להן משום טומאה: הלכה זהאומר לחברו הזה עלי ואזה עליך ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין המשמר מי חטאת אפילו עד עשרה ימים הרי הן בחזקתן ואין צריך טבילה: הלכה חהכל כשרין להזות חוץ מחרש שוטה וקטן ור' יהודה מכשיר בקטן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא אומר חרש שוטה וקטן שהזו ואחרים רואין אותן הזאתן כשרה: הלכה טנתכוין להזות לפניו הזה לאחריו לאחריו והלכה הזאה לפניו הזאתו פסולה לפניו והזה על צדדין לאחריו והזה על צדדין לאחריו והזה על צדדין שלאחריו הזאתו כשרה: הלכה ימזין על

49

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב

 פסול ואם לאו כשר נתן שתי שופרות זה בתוך זה ותקע אם קול הפנימי שמע יצא אם קול חיצון שמע לא יצא כמה הוא שעור שופר כדי שיאחז בידו אחת ויתקע הלכה ההכל חייבין בתקיעת שופר כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררין חללים נתינים ממזרין (חרש שוטה וקטן) סריס אדם וסריס חמה פצוע דכא וכרות שפכה כולן חייבין ומוציאין את הרבים ידי חובתן טומטום ואנדרוגינוס חייבין ואין מוציאי' את הרבים ידי חובתן אנדרונינוס מוציא את מינו ואין מוציא את שאינו מינו טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו מי שחציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא

50

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 הלכה טדינר זהב זהוב יש לי בידך אין לך בידי אלא דינר כסף וטריסית ופונדיון ופרוטה חייב טענו חיטין והודה לו בשעורין פטור ורבן גמליאל מחייב: הלכה יטענו פירות כסות וכלים והודה באחד מהן חייב ואילו שמשביעין אותן ואין נשבעין להן חרש שוטה וקטן והגוי וההקדש כיזה צד אמ' לו גיזבר מנה הקדש לי בידך אין לך בידי אלא חמשים זוז פטור אבל המקדש נכסיו ויצאת עליהם כתובת אשה ובעל חוב הרי אילו נשבעין ונוטלין ר' אליעזר בן יעקב אומ' פעמים נשבע על טענת קטן כיצד אמ' לו קטן מנה לאבא בידך אין לך בידי אלא חמישים זוז

1234567891011121314151617181920