שוטה

שוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5907 מקורות עבור שוטה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תולדות

 ה' הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך ועצמות אדם ישרפו עליך, ולמה מזבח מזבח שני פעמים מזבח שבבית אל ומזבח שבדן שבהן היו אלו שני עגלים, ועצמות אדם עצמות ירבעם אין כתיב כאן אלא אדם, מכאן שחלק כבוד למלכות, מיד אמר ירבעם שוטה הוא זה, א"ל זה האות הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו והמזבח נקרע ונשפך הדשן מן המזבח כמופת אשר נתן ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר תפשוהו, ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול

162

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מקץ

 יוסף וימלאו את הכלים בר וגו', הלכו אצל אביהם וספרו לו את כל המאורע, השיב אביהם ואמר להם היכן שמעון, אמרו לו אותו האיש אדוני הארץ תפשו בשביל שנביא אחינו הקטן אמר להן אותי שכלתם יוסף איננו ושמעון וגו', ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית וגו', א"ל שוטה וכי בניך אינן בני, אמר להן יהודה הניחו לו לזקן הזה עד שתכלה הפת שנאמר ויהי כאשר כלו לאכול וגו', א"ל יהודה אבא אם ילך בנימין עמנו ספק נתפס ספק אינו נתפס ואם לא ילך עמנו כלנו מתים מוטב תניח את הספק ותטול את הודאי, אנכי אערבנו מידי תבקשנו,

163

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וארא

 עטרה אלא בדברים אתם באים לא ידעתי את ה' וגו', א"ר לוי באותה שעה הוציא דפתרא של אלוהות התחיל קורא אלהי אדום אלהי מואב אלהי צידון וכן כלם, אמר להם הרי קראתי כל כתבי ואין שם שמו של אלהיכם, אמר ר' לוי משל למה הדבר דומה לכהן שהיה לו עבד שוטה יצא הכהן חוץ למדינה הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות התחיל צווח לבני אדם שעומדין שם לא ראיתם בכאן רבי, א"ל רבך לא כהן הוא, אמר להם הן, אמרו לו שוטה ומי ראה כהן בבית הקברות, כך א"ל משה ואהרן לפרעה שוטה אלוהות אלו שאתה אומר מתים הן

164

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת משפטים

 ואליו הוא נושא את נפשו, וכאן כתיב ושמעתי כי חנון אני, מה כתיב אחריו אלהים לא תקלל מה ענין זה לזה מעשה באחד שהלך אצל הדיין עם חבירו זכהו, יצא ומשבח את הדיין אמר אין חכם בעולם כפלוני הדיין והוא מלאך, לזמן חזר אצלו לדין וחייבו, התחיל לקללו ואמר אין שוטה בעולם כמותו, אמרו לו אתמול מלאך והיום שוטה, לכך כתיב אלהים לא תקלל, מה כתיב אחריו מלאתך ודמעך לא תאחר, אם קללת הדיין תבואתך אתה מקלל, וכן אתה מוצא כל זמן שהדיין מקולל התבואה מתמעטת והרעב בא שנאמר (רות א) ויהי בימי שפוט השופטים דור שופט את שופטיו לכך

165

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 פעמים שעומד בידו פעמים אינו עומד אבל התורה עומדת לו בעולם הזה ולעולם הבא הוי כי לקח טוב נתתי לכם, אמר להן הקב"ה לישראל התורה שלי ונטלתם אותה קחו אותי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה, ארשב"ל כך שנו רבותינו חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתן תרומה, אלו הן חרש שוטה וקטן והתורם את שאינו שלו ונכרי שתרם את של ישראל אפילו ברשותו אין תרומתו תרומה ארשב"ל וכולן מן הפסוק הזה חרש דכתיב דבר אל בני ישראל יצא חרש שאינו שומע ולא מדבר, והשוטה דכתיב כל איש אשר ידבנו לבו יצא שוטה שאין לבו נודבו, והקטן דכתיב מאת כל איש

166

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 לבטל סופו ועושה חסד לאלפים ועד כאן אין לאברהם אלא שבעה דורות אברהם יצחק יעקב לוי קהת עמרם משה היכן הוא ועושה חסד לאלפים, מיד וינחם ה'.(כה) [לג, א] וידבר ה' וגו', זש"ה כי אעלה ארוכה לך וגו' (ירמיה ל). ילמדנו רבינו השולח ערובו ביד חרש שוטה וקטן מה הוא שיהא ערובו ערוב, כך שנו רבותינו השולח ערובו ביד חרש שוטה וקטן אין ערובו ערוב, בושה לאדם שהוא משלח שוטה בשליחותו אצל המלך עליו נאמר (משלי כו) מקצה רגלים חמס שותה שולח דברים ביד כסיל.(כו) [לג, א] וידבר ה' אל משה לך וגו', זש"ה כי אעלה ארוכה לך

167

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 בנים רטשה (הושע י) יודע צדיק זה הקב"ה שכתוב בתורה ושור או שה אותו ואת בנו וגו' ורחמי רשעים אכזרי זה המן שכתוב בו להשמיד להרוג ולאבד (אסתר ג) אמר רבי לוי אוי להם לרשעים שהם מתעסקין בעצות רעות על ישראל, כל אחד ואחד אומר עצתי יפה מעצתך עשו אמר שוטה היה קין שהרג את הבל אחיו בחיי אביו אבל לא היה יודע שאביו יפרה וירבה אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי (בראשי' כז), פרעה אמר שוטה היה עשו שאמר יקרבו ימי אבל אבי לא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו אני

168

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כ

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות כדף ט"ו, ע"א (לבר' ד', י'). קול דמי אחיך צועקים אלי. אמר לפניו: רשל"ע, וכי יש דלטורין לפניך שמלשינים, אבי ואמי הרי הן בארץ ואינן יודעין שהרגתיו, ואתה בשמים מנין אתה יודע. א"ל שוטה שבעולם, כל העולם כולו אני סובל, ואיני יודע מה עשית. אמר לפניו: הואיל וכל העולם אתה סובל, עוני אי אתה יכול לסבול, גדול עוני מנשוא (שם, י"ג). א"ל הואיל והודית ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום, שנ' ויצא קין מלפני י"י וגו' (שם, ט"ז). ילמדנו.

169

אגדת בראשית (בובר) פרק ב

 שם שם /יחזקאל ל"ה י'/), כך אף גוג ומגוג מחשב בלבו, שנאמר ביום ההוא יעלו [דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה] (יחזקאל לח י) והקב"ה מפרסם מהו חושב, שנאמר ואמרת אעלה על ארץ פרזות וגומר (שם שם /יחזקאל ל"ח/ יא), ומהו חושב, אלא כך הוא אומר פרעה שבא על ישראל שוטה היה, הניח פטרונן והלך לו עליהם, וכן עמלק וסיסרא וכל מי שעמד עליהן הניחו להקב"ה, שוטין היו, אלא מה אני עושה, אני הולך תחילה אצל פטרונן של ישראל, ואם הורג אני את המשיח תחילה הוא מעמיד משיחין אחרים, אלא על הקב"ה, שנאמר למה רגשו גוים יתיצבו מלכי ארץ וגומר,

170

מדרש שמואל (בובר) פרשה ד

 אמרו לו מי ברא את האדמה, מי ברא את הכרם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמרו לו ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך, הוא ברא אותו ואת אוכל פריין שלו, אמר להן אין אתם רואין המגל בידי אלולי שאני יוצא וחורשו (ומכסתו) [ומכסחו] ומזבלו ומנכשו לא העלה מאומה, אמרו לו שוטה שבעולם ממלאכתך לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו, כשם שהעץ אם אינו נזבל ומתנכש ונחרש אינו עולה, ואם עלה ולא שתה מים (ולא נזבל) אינו חי והוא מת, כך הגוף הוא העץ, הזבל הוא הסם, איש אדמה הוא הרופא, אמר להם בבקשה אל תענישוני הגוף הזה, תולדותיו נתלין

1234567891011121314151617181920