שוטה

שוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5907 מקורות עבור שוטה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סד

 הקב"ה מחדש הלכה בבית דין של מעלה מה טעם שמעו שמוע ברוגז קולו והגא מפיו יצא (איוב לז ב) ואין הגא אלא דברי תורה שנ' והגית בו יומם ולילה (יהושע א ח).(ח) [ויהי כי ארכו לו שם הימים] וגו' אמר ר' יוחנן חלום קשה נבואה קשה אבל שוטה אריכות ימים מבטלת, חלום קשה נבואה קשה יארכו הימים ואבד כל חזון (יחזקאל יב כב), אבל שוטה אריכות ימים מבטלת זה אבימלך ויהי כי ארכו לו שם וגו', ר' חונא ור' ירמיה מש' ר' חייא בר בא בשביל שהעלו לו ימים ארוכה היה עושה הדבר הזה לא כן אמר ר' יוחנן

122

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה פט

 לץ חכמה ואין (משלי יד ו) אילו חרטומי מצרים, ודעת לנבון נקל (שם שם /משלי י"ד/) זה יוסף.(ט - יג) וידבר שר המשקים וגו' פרעה קצף על עבדיו וגו' ושם אתנו נער עברי עבד וגו' אמר ר' שמואל בר נחמן ארורים הם הרשעים שאינן עושים טובה שלימה, נער שוטה, עברי שונה, עבד שכך היה מוכתב בסקרידין שלפרעה שאין עבד מולך ולא לובש כלידים.ונספר לו וגו' ויהי כאשר פתר לנו כן היה חדא איתתא אזלת לגבי ר' אליעזר אמ' ליה חמת בחלמא תנייתא דביתא פקעה, אמ' לה את מיעברא בר דכר, ואזלת וכן הות לה, חזת זמן תיניין כך, אזלת

123

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת מקץ פרשה צא

 ל - לה) דבר האיש וגו' ויהי הם מריקים וגו' מלמד שחשדן.(לו) [ויאמר אלהם יעקב אביהם] וגו' כבר יוסף איננו ושמעון איננו [ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה עלי] להעמיד שנים עשר שבטים.(לז) [ויאמר ראובן אל אביו] וגו' ר' א' הרי זה בכור שוטה, בניך לא הם בני אתמהא.(לח) [ויאמר לא ירד בני עמכם] ר' חנינא ור' מרינוס א' דבר בש' אבה נהוריי בשעה שהיה אדם א' דבר תיקון לפני ר' טרפון היה א' כפתור ופרח, ובשעה שהיה אדם א' דבר שלבטלה היה א' לא ירד בני עמכם.וקראהו אסון בדרך הא בבית לא, אמ' ר' אליעזר מיכן

124

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 ה' וגם את ישראל לא אשלח, אמר להם המתינו לי עד שאחפש בספר שלי מיד נכנס לבית ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלהיה התחיל קורא אלהי מואב ואלהי עמון ואלהי צידון אמר להם חפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו, א"ר לוי משל למה"ד לכהן שהיה לו עבד שוטה יצא הכהן חוץ למדינה הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות התחיל צווח לבני אדם שעומדים שם לא ראיתם בכאן רבי אמרו לו רבך לאו כהן הוא אמר להן הן אמרו לו שוטה מי ראה כהן בבית הקברות, כך אמרו משה ואהרן לפרעה שוטה דרכן של מתים לתבען בין

125

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 ח ושמעתי כי חנון אני מה כתיב אחריו אלהים לא תקלל, ומה ענין זה לזה אמרו רבותינו מעשה באחד שהיה לו דין ובא אצל הדיין וזיכה אותו ובא ויצא אותו שנזדכה ואמר פלוני השופט אין כמותו בעולם, אחר ימים היה לו דין ובא אצלו וחייבו יצא מלפניו ואמר אין דיין שוטה הימנו, אמרו לו אתמול היה משובח והיום שוטה לכך הזהיר לך הכתוב אלהים לא תקלל, ואם קללת תבואתך אתה מקלל שנאמר (שמות כב) מלאתך ודמעך לא תאחר לכך נכתבו זה אחר זה, וכן אתה מוצא כשהדיינין מתקללין התבואה מתמעטת שנאמר (רות א) ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ,

126

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ה

 לא אשלח] (שם /שמות ה'/). אמר להם: המתינו לי עד שאחפש בספרים שלי. מיד נכנס לבית ארכיון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיה. התחיל לקרוא: אלהי מואב ואלהי עמון ואלהי צידון. אמר להם: ביקשתי בבית גנזי ולא מצאתי אותו. אמר ר"ל: משל למה הדבר דומה? לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ למדינה. הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות. התחיל צווח לבני אדם העומדים שם: לא ראיתם בכאן רבי? אמרו לו: רבך, לאו כהן הוא? אמר להם: הן. אמרו לו: שוטה, מי נתן כהן בבית הקברות? כך אמרו משה ואהרן לפרעה: שוטה שבעולם, דרכן של מתים לתובען

127

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ו

 כל אומה ולשון תסגוד לאלהיה, המצפצפים אלו המציינין, והמהגין אלו המנהמין, הלא עם אל אלהיו ידרוש, כל אומה ולשון תזכור לאלהיה, בעד החיים אל המתים א"ר לוי משל לא' שאיבד את בנו והלך לתובעו בין הקברות פקח אחד שראה אותו אמר לו בנך שאיבדת חי או מת א"ל חי א"ל שוטה שבעולם דרכן של מתים להיות נתבעים אצל חיים שמא חיים אצל מתים בכ"מ חיים עושים צרכי מתים שמא המתים עושים צרכי חיים כך אלהינו חי וקיים לעולם שנאמר (ירמיה י) וה' אלהים אמת, מהו אמת א"ר אבין שהוא אלהים חיים ומלך עולם אבל אלהי עובדי כוכבים מתים הן שנאמ'

128

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כז

 בו (הושע י) אם על בנים רטשה, ד"א יודע צדיק זה הקב"ה שכתוב בתורתו שור או כשב או עז, ורחמי רשעים אכזרי זה המן הרשע דכתיב (אסתר ג) להשמיד להרוג ולאבד א"ר לוי אוי להם לרשעים שהם מתעסקין בעצות על ישראל וכל אחד ואחד אומר עצתי יפה מעצתך עשו אמר שוטה היה קין שהרג את אחיו בחיי אביו ולא היה יודע שאביו פרה ורבה אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי, פרעה אמר שוטה היה עשו שאמר (בראשית כז) יקרבו ימי אבל אבי ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו אני איני עושה כן אלא עד דאינון

129

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כח

 מנכון לעשרת אלפים קנטריא דכספא כיון דשמעת אסתר כן אפקת כרוז בכל מדינתא ואמרה לא יפתח בר נש חנות בגו שוקא כל עמא יפקון להון פרטי דיהודאי בעי למצטבלא כיון דחסל מן מצלי אמר המן למרדכי לבוש הדין פורפירא והב הדין כלילא על רישך וסק רכוב הדין סוסיא אמר ליה שוטה שבעולם לית את ידע דאנא מן שקא ומן קטמא אית בר נש לביש פורפירא דמלכא דלא סחי מה את בעי לבזוייא למלכותא אזל בדיל בלנאי ולא אשכחיה מה עבד אסר מטי ווסתיה ועל מזניה וקנחיה ועל אסחיה כיון דחסל לבש פורפירא אמר לו הב הדין כלילא דמלכא בראשך א"ל

130

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ו

 הלא עם אל אלהיו ידרש (שם /ישעיהו ח', י"ט/), כל אומה ואומה תסגד לאלהיה. בעד החיים אל המתים (שם /ישעיהו ח', י"ט/), אמ' ר' לוי לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו בין הקברות, פיקח אחד היה שם אמ' לו בנך שאיבדת חי הוא או מת, אמ' לו חי. אמ' לו שוטה שבעולם, דרכן שלמתים /של מתים/ לתובען מן החיים, שמא צורך חיים בתוך המתים. כך אלהינו חי וקיים לעולמי עולמים, הה"ד וי"י אלהים אמת (ירמיה י, י), מהו אמת, אמ' ר' אבין שהוא אלהים חיים ומלך עולם (שם /ירמיהו י', י'/), אלהי אומות העולם מתים הם, הה"ד פה להם ולא

1234567891011121314151617181920