שוטה

שוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5907 מקורות עבור שוטה. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מדרש תנאים לדברים פרק יז

 חושב על ה' רעה יועץ בליעל: דבר זה הלכה: למשפט זה הדין: בין דם לדם בין דם נדה לדם לידה לדם זיבה: בין דין לדין בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות: ובין נגע לנגע בין נגעי אדם לנגעי בגדים לנגעי בתים: דברי אלו הערכים והחרמים וההקדישות: ריבות זו השקיית שוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע: בשעריך זה לקט ושכחה ופיאה: וקמת וקמת מיד וקמת מבית דין: ועלית מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות: אל המקום מלמד שהמקום גורם: רבי אומר כי יפלא ממך דבר למשפט כלל בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע

112

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 ת"ל לא יכול בע' הר': מנ' לאשה שהלך בעלה למדינת הים ואמ' לה מת בעליך ונישאת ואחר כך בא בעלה שתצא מזה ומזה וצריכה גט משניהם ת"ל לא יוכל: האיש האח' ושל' מ' שלחה בין מן האירוסין בין מן הנישואין אסורה לחזור אם כן למה נאמר אחרי אשר הטמ' לרבות שוטה שנסתרה וה"א (יר' ג א) הן ישלח איש את אשתו: ד"א אחרי אש' הט' זו שזינת תחת בעלה שתהא אסורה על בעלה ולוקה עליה שנ' אחרי אשר הטמאה והרי נטמית: כי תועבה היא ר' יהודה אומ' היא תועבה ואין הולד תועבה: ולא תחטיא את האר' והרי הדברים קל וחומר

113

מדרש תנאים לדברים פרק כה

 אש' המת החוצה כיצד הוא עושה או חולצת או מתיבמת: לפי שאמרו הנותן גט ליבמתו פסלה על עצמו ופסלה על ידי אחים יכול יהא גט פוטרה ת"ל לא תה' אש' המת החו' אינה נפטרת אלא בחליצה: העושה מאמר ביבמתו קנאה לעצמו ופסלה על ידי אחים: ד"א אשת המת פרט לאשת שוטה וקטן אבל אשת החרש או חולצת או מתיבמת: החוצה למה נאמר לפי שהוא אומ' יבמה יבא עליה שומע אני אף הקרובים במשמע ת"ל החוצה להוציא את הקרובים: ד"א החוצה להביא את הארוסה: יבמה יבא עליה מצות עשה מצות בלא תעשה מנ' ת"ל לא תהי' אש' המ' החו' לא' זר:

114

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 יחז' כא לו) ונתנך ביד אנשים בוערים חרשי משחית: ד"א אמ' משה לישראל במדה שמדדתם בה מדדתי לכם וה"א (תה' יח כז) עם נבר תתבר ועם עק' תת':פסוק ו(ו). הל ה' תג' זאת מושלו מלה"ד לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד בולטוס בשוק אמ' לו השומעים שוטה שבעולם כנגד בולטוס את צוהב כנגד בולטוס את אומ' ושומע אלו רצה להכותך לקרע את כסותך או לחבשך בבית האסורים היית יכול לעמוד בו אלו היה קינטרון שהוא גדול ממנו על אחת כמה וכמה אלו היה אפרכוס שהוא גדול ממנו על אחת כמה וכמה אלו היה פיליטקוס שהוא גדול ממנו על אחת

115

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 אהרן אח' הלוי ידע' כי דבר יד' הוא ומה ת"ל דבר ידבר דיבר ומיחה בידן במצרים ועתיד לדבר ולמחות במדבר:פסוק י(י). יורו משפטיך ליעקב שיהו כל ההוריות נתונות על פיהם שנ' (כא ה) ועל פיהם יהיה כל ריב אלו ריבי פרה וריבי עגלה ערופה וריבי שוטה: וכל נגע נגעי אדם ונגעי בגדים ונגעי בתים: ותורתך ליש' זו שאל אגריפס ההגמון את רבן יוחנן בן זכאי אמ' לו כמה תורות ניתן לכם מן השמים אמ' לו שתים אחת בפה ואחת בכתב אמ' לו וכי נאמ' ותורתיך לישראל אמ' לו אע"פ כן שתים שנ' ותורתך לישראל: ישימו קטו' בא' זו

116

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 אלא יום אחד וקבעה להם אחר השבת שיהיו נחים שני ימים זה אחר זה נטפל לו רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע אם משה אוהבן היה מפני מה עכבן במדבר ארבעים שנה אמר לו הרי אתה משחק בנו אמר לו שוטה שבעולם לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם. אמר לו בכך אתה מוציאני אמר לו לאו כתוב אחד אומר שבע שבתות תמימות תהיינה וכתוב אחד אומר תספרו חמשים יום הא כיצד חל להיות יום טוב בשבת מונין שבע שבתות חל להיות אחר השבת מונין חמשים יום וכשאתה קורא

117

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סד

 שאין הקב"ה מחדש הלכה בבית דין של מעלה, מאי טעמיה (איוב לז) שמעו שמוע ברוגז קולו והגה מפיו יצא, ואין הגה אלא תורה כענין שנאמר (יהושע א) והגית בו יומם ולילה.ה [כו, ח] ויהי כי ארכו לו שם הימים, א"ר יוחנן חלום קשה ונבואה קשה אבל שוטה אריכות ימים מבטלת, נבואה קשה מנין שכך היו ישראל אומרים לנביא (יחזקאל יב) יארכו הימים ואבד כל חזון, אבל שוטה אריכות ימים מבטלת, מיצחק דכתיב ויהי כי ארכו לו שם הימים מיד והנה יצחק מצחק, רבי חייא בר אבא אמר בשביל שהעלו לך ימים רבים היית עושה את הדבר הזה לא כך

118

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה פב

 ואביו חמור, מה עשה ענה הביא חמורה וזיווג לה סוס זכר יצאת ממנו פרדה, א"ל הקב"ה אני לא בראתי דבר של היזק ואתה בראת דבר של היזק, חייך שאני בורא לך דבר של היזק, מה עשה הביא חכינא וזיווג לה חרדון ויצאת מהם חברבר, מעולם לא אמר אדם שנשכו כלב שוטה וחיה, חברבר וחיה, פרדה לבנה וחיה, האש, ר' לוי בשם ר' נזירא שלשים וששה שעות שמשה אותה האורה, י"ב של ערב שבת, וי"ב של לילי שבת, וי"ב של שבת, וכיון ששקעה חמה בלילי שבת בקש הקב"ה לגנוז את האורה וחלק כבוד לשבת, הה"ד (שם /בראשית/ ב) ויברך אלהים את

119

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט

 לפניך ואחת שראיתיך מצטער על פתרונו של חלום ולא גליתי לך עליו שהיה יודע פתרונו, ושם אתנו נער עברי וגו', אע"פ שהזכיר אותו הוא מבזהו שהוא יודע לאיזה גדולה הוא נכנס, מיד וישלח פרעה ויקרא, ושם אתנו וגו', א"ר שמואל בר נחמן ארורים הם הרשעים שאין עושים טובה שלימה, נער שוטה, עברי, שונא, עבד, שכך מוכתב בסקרידין של פרעה שאין עבד מולך ולא לובש כלידים (פי' אצעדה כלי ידים).ח ונספר לו ויפתר לנו וגו', כן הוה עובדא בההיא אנתתא דאתת לגבי רבי אלעזר אמרת ליה חמית בחלמי שריתא דביתי תבירא, אמר לה את ילדת בר דכר והוא חיי, אזלת

120

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צא

 עאכ"ו, ויבאו אל יעקב אביהם וגו', מלמד שהיו הדברים קשים עליהם כקורות, דבר האיש אדוני הארץ וגו' ויהי הם מריקים שקיהם וגו', מלמד שחשדן אביהם, ויאמר אליהם יעקב אביהם וגו', כבר יוסף איננו ושמעון איננו עלי להעמיד שנים עשר שבטים, ויאמר ראובן אל אביו וגו', רבי אומר הרי זה בכור שוטה, בניך לא בני הם אתמהא, ויאמר לא ירד בני עמכם וגו', רבי חנינא ורבי מרינוס תרויהון אמרין בשם אבא נהוראי בשעה שהיה אדם אומר דבר מתוקן לפני ר' טרפון היה אומר כפתור ופרח ובשעה שהיה אומר דבר של בטלה היה אומר לא ירד בני עמכם, בדרך אשר תלכו בה

1234567891011121314151617181920