שוהם וישפה הלכות מכירה פרק כח

שוהם וישפה הלכות מכירה פרק כח

  

הלכה ו
[ו] אמר בית כור עפר אני מוכר לך ה"ז כמו שפירש ואמר בית כור עפר בין חסר בין יתיר. וכתב המ"מ ופירשו ז"ל דוקא באמר בית כור עפר שיש לו במקום פלוני הא אם אמר לו בית כור מכל שדותיו נותן לו בלי שיפחת ויותיר ע"כ. וז"ל הב"י בשם הר"ן ז"ל ומסקנא דסתמא כהן חסר או יתיר דמי וכי תנן פיחת רובע לסאה הגיעו דוקא כשאין לו אלא אותה שדה ואמר לו בית כור שיש לו במקום פלוני אני מוכר לך אבל מכר לו בית כור בשדותיו נותן לו בית כור מכוון ע"כ. ולכאורה משמע מדברי הר"ן ז"ל דלא קאי אלא על אמר לו בית כור עפר סת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.