שוהם וישפה הלכות חגיגה פרק א

שוהם וישפה הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה ואלו הן הנקראים שלמי שמחת חגיגה שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם לפני ה' אלקיך. עי' פסחים ק"ט ע"א בתוס' ד"ה וזבחת. והנה לפי המבואר בגמרא שלמי שמחה חייבין בהם כל ימות החג כדאמרינן בסוכה דף מ"ח ע"א ההלל והשמחה שמונה. ועי"ש בפי' רש"י ז"ל דאף יום שמיני חייב בשמחה. ועי' במהרש"א ז"ל ריש פ' לולב וערבה וכפי הנראה כיון דבזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שלמים. א"כ היו צריכין להיות בירושלים כל ימי החג ובאמת הוא מקרא מפורש בפרשה ר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.