שוהם וישפה הלכות גזלה ואבדה פרק א

שוהם וישפה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] כל החומד וכו' אע"פ שנתן לו דמים ה"ז עובר בל"ת שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה. ובהשגות השיג ע"ז וכתב טעמא דאין לוקין דחייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזילה וגם זה חייב להשיב את החפץ לבעלים ע"כ. ולכאורה היה נראה דדעת רבינו ז"ל דלאו דלא תחמוד ליתא בהשבה. דדוקא בגזילה הוא דכתיב והשיב ובזה יש לישב מ"ש רבינו ז"ל בהל' עדות פ"ו העובר על גזל של דבריהם הרי הוא פסול מדבריהם כיצד החמסנין שהקשה הלח"מ דהא לדעת רבינו ז"ל דאורייתא הוא. ולזה י"ל דבאמת לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.