שוהם וישפה הלכות ביאת המקדש פרק ב

שוהם וישפה הלכות ביאת המקדש פרק ב

  


הלכה ד
[ד] הנכנס לקודש וכו' שלא לעבודה או להשתחות וכו' לוקה. ועיין בכ"מ שכתב הכי קאמר אם נכנס שלא לעבודה או להשתחות דלהכנס לעבודה ולהשתחות מותר ע"כ. ועיין בתוס' יו"ט ריש פ"ז דתמיד שהביא ראיה לזה מהא דסוף חגיגה דאומרים להם הזהרו שלא תגעו בשולחן ותטמאוהו, והיינו כהנים עמי הארץ הנכנסים להיכל להשתחות ע"כ. ובאמת לדעת רבינו ז"ל אין משם שום ראיה, עי' הל' מטמאי משכב ומושב פי"א הי"א ומל"מ שם דלדעת רבינו ז"ל הי' מוציאין השולחן לחוץ.