שואל

שואל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17148 מקורות עבור שואל. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ח

 גגו. אמר ר' לעזר הדא דתימר בגג שאינו מבוצר אבל בגג מבוצר כבית היא. תני וגונב מבית האיש לא מבית השואל. ומר וגונב מבית האיש לא מבית נושא שכר והשוכר. מכיון ששמירתו עליו כמי שהוא עליו. שתימצא אומר שלש פרשיות הן התחתונה בשואל והאמצעית בנושא שכר והשוכר והעליונה בשומר חנם. שואל לפי שנהנה את הכל משלם את הכל נושא שכר והשוכר לפי שנהנה מקצת ומהנה מקצת נשבע מקצת ומשלם מקצת שומר חנם שאין לו הנייה נשבע ויוצא. מהו נשבע לא פשעתי היו אחרים יודעין שלא פשע מאי. [דף מ עמוד ב] נישמעינה מהדא הרי שנמצא הגנב ואין לו לשלם מהו

52

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שביעית פרק ח

 מה בין האומר לקוט לי ובין האומר לקוט לי בו רבי אבין בשם רבי יוסי בן חנינא מהלכות של עימעום היא תמן תנינן לא יאמר אדם לחבירו העל את הפירות האילו לירושלים לחלק אלא אומר העלם שנאכלם ונשתם בירושלים רבי זעירא בשם רבי יונתן מהילכות של עימעום היא תמן תנינן שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני מה בין האומר הלויני לבין האומר השאילני אמר ר' זעירא בשם רבי יונתן מהילכות של עמעום היא [דף כג עמוד א] פיתן רבי יעקב בר אחא בשם רבי יונתן מהילכות של עימעום אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי

53

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק כג

 תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק כגהלכה אשואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני. וכן אשה מחברתה ככרות. ואם אינו מאמינו מניח טליתו אצלו ועושה [דף צב עמוד ב] עמו חשבון לאחר שבת. וכן ערב פסחים בירושלם שחל להיות בשבת מניח טליתו אצלו ואוכל את פסחו ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב:הלכה במונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב. מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה משום קוביא. מטילין חלשים על הקדשים ביום טוב אבל לא

54

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק א

 ולא בכסף תגאלו. מה עבד לה ר' ליעזר. תשובה כמה דאת אמר [משלי ז כ] צרור הכסף לקח בידו וגו' אמר לו ר' יהושע והא כתיב [ישעי' ס כב] אני ה' בעתה אחישנה. מה עבד לה ר' ליעזר. תשובה כמה דאת אמר [דברים י יב] ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו'. רבי אחא בשם ר"י בן לוי אם זכיתם אחישנה ואם לאו בעתה כיון שאמר לו ר' יהושע [דניאל יב ז] וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה איסתלק ר' ליעזר. מתוך

55

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ב

 ב] יערף כמטר לקחי כפו עורפן לתשובה מיד הגשמים יורדין. רבי ברכיה עבד תלת עשרה תעניין ולא נחת מיטרא ובסופה אתא גוביי עאל ואמר קומיהון אחינן חמון מה דאנן עבדין לא דא היא דנבייא מקנתר לן [מיכה ז ג] על הרע כפים להיטיב מריעין זה לזה בכפים ומבקשין טובה. השר שואל איכן הוא השוחד ליקח והשופט בשילום שלם לי ואשלם והגדול דובר הוות נפשו הוא ויעבתוה עבדוה עביא עבדוה קליעה דחובין. ומן פסק לה [מיכה ז ד] טובם כחדק טבא דבהון כאילין חידקיא. ישר ממסוכה ישרא דבהון כאילין סוכייא יום מצפיך פקודתך באה יום שציפינו לרווחה בא עלינו גוביי עתה

56

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ה

 בראשית ו ג) ולא גמרת להם כלייה עד שהשלימו רשעם לפניך. וכן אתה מוצא באנשי המגדל שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו שנ' ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החלם לעשות ועתה וגו' (שם /בראשית/ יא ו) ואין עתה אלא תשובה שנ' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך (דברים י יב) ולא גמרת עליהם כלייה עד שהשלימו רשעם לפניך. וכן את מוצא באנשי סדום שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו שנ' ויאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה ארדה נא ואראה (בראשית יח כ) ואומר וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש וגו' אם עשו תשובה

57

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה טז

 ישלם. מכאן אמרו, כל הנשבעין נשבעין ולא משלמין. ולקח בעליו, מכאן אמרו, בעל הנבלה מטפל בנבלתו. ואם גנוב יגנב מעמו. זה שומר שכר והעליון שומר חנם; אתה אומר כן, או אינו אומר אלא זה שומר חנם, והעליון שומר שכר, הרי אתה דן, הואיל והשואל חייב והשומר חייב, מה שואל שהוא נהנה, אף שומר שהוא נהנה, יצא שומר חנם שאינו נהנה, הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון, וזה שומר שכר והעליון שומר חנם. ואם גנוב יגנב. אין לי אלא גנבה, אבדה מנין, הרי אתה דן, הואיל וגנבה חסרון שמירה ואבדה חסרון שמירה, אם למדת על גנבה שהוא חייב

58

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא

 שוה מה תמול שלשם האמ' כן בבית דין אף תמול שלשם האמור למטה בבית דין ומה תמול שלשם האמ' כן בבעלים אף תמול שלשם האמ' למטה בבעלים ולא ישמרנו בעליו אין לי אלא בעליו מנין לרבות שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר ת"ל ולא ישמרנו את שדרך שמירתו עליו לרבות שואל ושומר חנם נושא שכר והשוכר אם כן מה ת"ל ולא ישמרנו בעליו פרט לשואל תם ונמצא מועד מנין הועד בו בפני שואל שהוא מועד הרי זה מועד ת"ל ולא ישמרנו בעליו לא ישמרנו ולא ישמרנ[ו] את שיש בו דעת לשמר יצאו חרש שוטה וקטן שאין בהן דעת לשמר

59

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 בעליו עמו חייב. אבדה וגניבה שחייב בנושא שכר בין שבעליו עמו ובין שאין בעליו עמו הוא חייב וכי מהיכן למדנו לאבדה וגניבה אלא משבורה ומיתה מה שבורה ומיתה בזמן שבעלים עמו פטור אין בעלים עמו חייב אף אבידה וגניבה בזמן שבעלים עמו פטור אין בעלים עמו חייב אין לי אלא שואל נושא שכר מנין ודין הוא (בזמן שבעלין עמו פטור אין בעלין עמו חייב אין לי אלא שואל נושא שכר מנין ודין הוא) מה אם זה שמשלם את האנסין בזמן שבעליו עמו פטור אין בעליו עמו חייב נושא שכר שאין משלם את האנסין דין הוא בזמן שבעליו עמו פטור אין

60

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלו

 ואני מקבל. כיוצא בו אתה אומר ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל (שמות יז ז) מהו אומר ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה (שם /שמות/ טו כו). כיוצא בו ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה (דברים ט כב) [מהו אומר] ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך (שם /דברים/ י יב) אף כאן אתה אומר ונשב בגיא מול בית פעור ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים: וראיתה אותה ונאספת אל עמיך גם אתה מגיד שנתאוה משה למיתתו של אהרן שנאמר כאשר נאסף אהרן אחיך (סליק פיסקא).

1234567891011121314151617181920