שואל

שואל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17148 מקורות עבור שואל. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 לגולה ת"ל כל קבל די הוה עבד מן קדמת דנא יכול יהא משמיע קולו פרש בחנה שנ' וחנה היא מדברת על לבה יכול יהא כוללן כולן בבת אחת פרש בדוד שנ' ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה ערב זו תפלת ערבית בקר זו תפלת שחרית וצהרים זו תפלת מנחה יכול יהא שואל צרכיו ומסתלק פרש בשלמה שנ' לשמע אל הרנה ואל התפלה וגו' הרנה זו רנה שנ' רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה תפלה זו בקשה אין אומ' דברים אחר אמת ויציב אבל או' דברים אחר תפלה אפילו כסדר וידוי של יום הכפורים הלכה זהיה מהלך במקום סכנה ולסטין מתפלל

12

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 כנסיות (לא) [אלא] למזרח שכן מצינו בהיכל שהיה פתוח למזרח שנ' והחונים לפני המשכן קדמה לפני אוהל מועד מזרחה הלכה כגאין בונין אותן אלא בגבוה שבעיר שנ' בראש הומיות תקרא הלכה כדאי זו היא קימה שאמרה תורה מפני שיבה תקום עומד מפניו שואל ומשיב בתוך ארבע אמות אי זהו הדרון שאמרה תורה והדרת פני זקן לא עומד במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דברו נוהג בו מורא ויראה משא ומתן בכניסה וביציאה והן קודמין לכל אדם שנ' ואתן אתם ראשים על העם הלכה כההיוצא למלחמת הרשות חופר ויושב חופר ומכסה שנ' וחפרת בה ושבת וגו' הלכה

13

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ז

 מעורבב: הלכה זבדיני ממונות אומרין ניזקן הדין בדיני נפשות אין אומ' ניזקן הדין הגדול שבדיינין או נזקן הדין אין שואלין מעומד ואין משיבין מעומד לא מגבוה ולא מרחוק ולא מאחורי הזקנים אין שואלין אלא כעינין ואין משיבין אלא במאורע ולא ישאל בעינין יותר משלש הלכות אחד שואל ואחד א' שלא לישאל נזקקין לשואל והשואל מעשה צריך שיאמר מעשה אני שואל והשואל כעינין והשואל שלא כעינין משיבין את השואל כעינין והשואל שלא כעינין צריך שיאמר שלא כעינין שאלתי דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אינו צריך שכל התורה כולה ענין אחר עינין עינין ושאינו עינין נזקקין לעינין מעשה ושאינו מעשה נזקקין

14

תוספתא מסכת עבודה זרה (צוקרמאנדל) פרק א

 או שמכר הרי זה מותר ר' יהושע בן קרחה אומ' כל מלוה שבשטר אין נפרעין הימנו ושאינה בשטר נפרעין הימנו מפני שהוא כמציל מידם: הלכה בלא ישא אדם ויתן עם הגוי ביום אידו ולא יקל עמו את ראשו ולא ישאל בשלומן במקום שמתחשב מצאו לפי דרכו שואל בשלומו בכובד ראש: הלכה גשואלין בשלום הגוים באידיהן מפני דרכי שלום אומנין של ישר' שהיו עושין אצל גוי בביתו של ישר' מותר ובביתו של גוי אסור ר' שמע' בן אלעז' אומ' אם שכר היום בין בביתו של ישר' ובין בביתו של גוי אסור אם היה שכר קבלות בביתו של ישר' מותר

15

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ז

 את שאין דרכו לאכול פת חטין האכילהו פת חטין את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו בשר ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין. ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח [שם] מאכל ומשקה וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמים לפיכך נעשית לו נחת רוח. וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר ויטע אשל בבאר שבע (בראשית כ"א ל"ג): למוד בני ביתך ענוה שבזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנין כשבא עני ועמד על פתחו של בעל הבית ואמר להם אביכם יש בכאן ואמרו לו הן בוא והכנס עד שלא נכנס ושולחן היה ערוך לפניו נכנס

16

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לז

 מכתוב אחד. ובנין אב משני כתובים. מכלל ופרט מפרט וכלל. כיוצא בו במקום אחר. דבר הלמד מענינו. אלו שבע מדות שדרש הלל הזקן לפני בני בתירא: שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין. ואינו נכנס לתוך דברי חבירו. ואינו נבהל להשיב. שואל כענין ומשיב כהלכה. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. על מה שלא שמע אומר לא שמעתי. ואינו מתבייש ומודה על האמת. וכנגדו נאמר בגולם בחלופין: חכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמנין זה משה שנאמר וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר ה' אל משה ויעש האותות לעיני

17

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מ

 רעה. ילמדו אחרים והוא לא ילמוד זו מדת בינונית. ויש אומרים זו מדת סדום. לא ילמוד ולא ילמדו אחרים הרי זה רשע גמור: ארבע מדות בהולכי לבית המדרש מתקרב ויושב יש לו חלק. מתקרב ויושב אין לו חלק. מתרחק ויושב יש לו חלק. מתרחק ויושב אין לו חלק: שואל ומשיב יש לו חלק. [שואל ומשיב אין לו חלק. יושב ושותק יש לו חלק] יושב ושותק אין לו חלק: מתקרב ויושב בשביל שישמע וילמוד יש לו חלק. מתקרב ויושב בשביל שיאמרו איש פלוני מתקרב ויושב לפני חכם אין לו חלק. מתרחק ויושב בשביל שינהוג כבוד במי שהוא גדול [ממנו] יש לו

18

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק מא

 ארז באים עליו סתתין ומסתתין אותו ומסככין ממנו בתים והשאר משליכין אותו לאור. מכאן אמרו יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז: שלשה דברים נאמרו בבני אדם. הנותן צדקה תבא עליו ברכה. והמלוה טוב ממנו. הנותן למחצה ולמותר זהו למעלה מכולן: שלש מדות בתלמיד חכם. שואל ומשיב חכם. שואל ואינו משיב למטה הימנו. אינו שואל ואינו משיב זהו למטה מכולם: שלש זיעות הן יפות לגוף. זיעת חולה. זיעת מרחץ. זיעת מלאכה. זיעת חולי מרפא. זיעת מרחץ אין לך כיוצא בו: שש דמעות הן. שלש יפות ושלש רעות. של בכי ושל עשן ושל בית הכסא רעות. של סם ושל שחוק

19

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א

 ועל הזהב ועל כל מה שיש אצלו. אמר לי הרי כל שלי נתון לך חוץ מן החבית הזו שהיא מלאה עקרבים. אמרה לה הלא כל תכשיטין שלו נתון בתוכה אלא שהוא מבקש לישא אחרת ונותן אותם לה. שלחה ידה ופתחה החבית ונשכוה העקרבים ומתה. המלך זה אדה"ר. האשה [זו] חוה. שואל חומץ זה הנחש שנאמר והנחש היה ערום מכל חית השדה (שם ג' א'). וכל כך למה שלא היה אדם יכול לעמוד במצוה קלה שפקדו המקום: [אמרו חכמים בו ביום נברא אדם בו ביום ציוהו בו ביום אכל בו ביום נגרש] בשעה הראשונה כינס את עפרו. בשנייה נתיעץ עם מלאכי

20

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ו

 א"ל הגיתני. א"ל אל תירא כתוב בידינו שאין הבית הזה חרב אלא ביד מלך שנאמר והלבנון באדיר יפול (ישעי' י' ל"ד). מסרו לשני פקידים. לאחר ג' ימים באו לו אגרות מרומי. א"ל מת (מרון רומי המלך) מלך [נירון] והמליכוך בני רומי. שלח וקרא לרבן יוחנן א"ל שאל לך שאלה. א"ל שואל אני ממך את יבנה ואלמוד בה תורה ואעשה בה ציצית ואעשה בה שאר כל המצות. א"ל הרי היא נתונה לך במתנה:

1234567891011121314151617181920