שואל

שואל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17148 מקורות עבור שואל. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

בראשית רבתי פרשת בראשית

 לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה (דניאל י"ב י"ב) נשתיירו ל"ו ללמדך איזה מחכה הוא באשרי, מי שמחכה להב"ה שנאמר אשרי כל חוכי לו (ישעיה ל' י"ח) ולו שלשים וששה.ד"א בראשית ברא שאל שמעון התימני את ר' זעירה שמעתי עליך שאתה בקי בחדרי תורה ושאלה אחת אני שואל לך, א"ל שאל, א"ל כמה שני העולם, א"ל וי"ו אלפים, א"ל מנין לך, א"ל מפירוש האותיות, א' אחד, ב' שנים, ג' שלשה, ד' ארבעה, ה' חמשה, ו' ששה, ז' שבעה, ח' שמנה, ט' תשעה, י' עשרה הרי נ"ה. כ"ל מ"נ ס"ע פ"ץ ק"ר ש"ת הרי אלף ת"מ. חזור לך לאותיות הפשוטות,

182

בראשית רבתי פרשת וישלח

 נשתעבדנו ואתה בן חורין שנאמר וירדו אבותינו מצרימה גו' (שם ט"ו). מהו כה אמר אחיך ישראל (שם י"ד), לב' אחים שיצא עליהם שטר חוב על זקנם ופרעו הא' מהם, לימים התחיל לשאול חפץ מאחיו, א"ל אתה יודע שאותו חוב על שנינו היה ואני פרעתיו אל (תחזיקני) [תחזירני] מן החפץ שאני שואל, הוי וילך אל ארץ מפני שטר החוב. ור' יהושע אומר מפני הבושה, שיאמרו שאיני יכול לו, ולזה מוטב לי שאלך לי ולא אתבייש.[עמוד 162] אמרו רבותינו סבור אתה לפי שעשו פנה את כליו והלך לו שהסיר הקנאה מלבו, לא אלה לו, ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח (עמוס

183

בראשית רבתי פרשת וישב

 וישאל את סריסי פרעה. אינו אומר וישאל אותם, לומר לך שלא שאלם אלא מיראה על שהיו סריסי פרעה, ויותר על שהיו מופקדים בידו הה"ד אשר אתו במשמר, וביותר על שהיו עומדים בבית אדוניו שלא [עמוד 185] יזקיפו עליו דברים ויהרגוהו, שהיה יודע כל ביתו פונים בו, ואלמלא כן לא היה שואל את שלום הרשעים.מ, ט והנה גפן לפני. הה"ד גפן ממצרים תסיע (תהלים פ' ט') ואומר כי כרם ה' צבאות בית ישראל (ישעיה ה' ז'). הגפן הזה אדם נוטעו והוא עושה פרחים והפרחים מוציאים כוורתים והכוורתים מוציאים זמורות והזמורות מוציאין זרדין ונמצא הגפן ממלא את הכרם, כך היו ישראל

184

בראשית רבתי פרשת מקץ

 צבא השמים עומדים (שם) מכאן שאין ישיבה למלאכים, מימינו ומשמאלו (שם), וכי יש שמאל למעלה, לא כן כתיב ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' וגו' (שמות ט"ו ו'), ימין ה' רוממה וגו' (תהלים קי"ח ט"ז), אלא אלו מימינים ואלו משמאילים, אלו מימינים לכף זכות ואלו מטים לצד חובה. ומנין שהב"ה שואל בב"ד של מעלה שנאמר מי יפתה את אחאב (מ"א כ"ב כ'). ומנין שהם נושאים ונותנים בדין שנאמר ויאמר זה בכה וזה [אמר] בכה (שם). ומנין שהב"ה נוטה לעולם לזכות אפילו על פי עד אחד שנאמר אם יש עליו מלאך [מליץ] אחד (איוב ל"ג כ"ג). ר' אליעזר בנו של ר"י

185

בראשית רבתי פרשת ויחי

 ואשתיהו בתה (ישעיה ה' ו') ראה שנסתרה הבכורה ממנשה, ובקש להסירה מעל ראש אפרים. א"ל יעקב ידי אתה מבקש להעבירה שלא בטובה, המלאך שלישו של עולם יש לו ולא ידע לדחותה, ואת סבור להעבירה שלא בטובה. ידעתי בני ידעתי, אמרת כי זה הבכור, ידעתי בני מה אתה סבור, מפני שהייתי שואל אותך בכל שעה מה עשו לך אחיך ולא היית אומר לי, סבור אתה שאיני יודע, ידעתי בני ידעתי. וי"א דברים שאין אתה יודע אני יודע ודברים שאיני יודע אתה יודע, לכך אמר [עמוד 267] ידעתי בני ידעתי. וזרעו יהיה מלא הגוים, שכל ישראל נקראים על שם אפרים שנאמר הבן

186

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מג

 מוכנת: הביתה. בתוך הבית שאין דרך העולם להקריב דורון בחוץ: וישתחוו לו ארצה. הרי ב' פעמים. כנגד ב' חלומות:סימן כזכז) וישאל להם לשלום. לשלום עצמן: ויאמר השלום אביכן. זה יעקב: הזקן אשר אמרתם. זה יצחק זקינם: העודנו חי. מפני שהניחו בחיים כשנפרד מאביו, לפיכך שואל עליו ומה שכתיב אשר אמרתם, כמגנב דברים מהם לשם שמים, כדי לידע אם זקינו חי אם לאו שהרי בזה הפרק היה יוסף בן ל"ב שנה, ויצחק נפטר בשנת כ"ט ליוסף, י"ב שנים אחר מכירתו, והיו מספרין בשבחו לפני יוסף, ומתוך כך אמר עכשיו אשר אמרתם:סימן כחכח) ויאמרו. לו אחיו: שלום לעבדך

187

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק נ

 אסורי. וחייב בעטיפת הראש, דכתיב ולא תעטה על שפם (שם שם), מכלל דכולי עלמא מחייבי: ואסור במלאכה כל שלשה ימים הראשונים, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה, מכאן ואילך עושה מלאכה בצנעה בתוך ביתו, ואשה טווה בפלך בתוך ביתה. ושלשה ימים הראשונים אבל אסור בשאילת שלום, משלשה ועד שבע משיב ואינו שואל, מכאן ואילך שואל כדרכו, וכל ג' ימים הראשונים מותר להלוך לבית אבל, אחר מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המנחמין, אלא במקום המתנחמין. ומת שאין לו מנחמין באין עשרה בני אדם כל שבעת הימים ויושבין במקומו. וכל שלשים יום אבל אסור בתספורת כל שיער שבו אבל שפה המעכבת לו

188

שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק א

 היתה מפיק א' היתה משמעת לשון ראייה. בוא וראה כמה גדלה יראת שמים, שהרי הכתוב מעיד על המיילדות שהיו יריאות שמים, שנאמר ותיראן המילדת את האלהים, וכה"א ראשית חכמה יראת ה' (תהלים קיא י), וכתיב יראת ה' היא אוצרו (ישעי' לג ו), וכן אמר משה ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' (דברים י יב), וכתיב יראת ה' תוסיף ימים (משלי י כז), וכתיב אשרי איש ירא [את] ה' (תהלים קיב א): ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים. כאשר אמר מבעי' לי', דהא כתיב ויאמר בילדכן, אלא כאשר דבר בגזירה, דהיינו לשון קשה, ודומה

189

שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק ב

 כל הפסוק הזה על שם השכינה נאמר, דכתיב ויבא ה' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל (ש"א ג י): אחותו. דכתיב אמור לחכמה אחותי את (משלי ז ד): מרחוק. דכתיב מרחוק ה' נראה לי (ירמיה לא ב): לדעה. דכתיב כי אל דעות ה' (ש"א ב ג): מה. דכתיב מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' (דברים י יב): יעשה. דכתיב לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (עמוס ג ז): לו. דכתיב ויקרא לו ה' שלום (שופטים ו כד): ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. אע"פ שאין המקרא יוצא מידי פשוטו, רבותינו דרשו

190

שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק ה

 פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שוטריו לאמר. הנוגשים ממונים על השוטרים, והשוטרים ממונין על עשרה ישראלים. עיקר מלת שוטר לשון פריעת חוב משל פרעה, למה הדבר דומה לארי וזאב ושועל שהלכו בספינה, ובאו עד המכס, בא החמור ושאל המכס, התחיל השועל כועס הלא המלך אתנו, וכי ממנו את שואל מכס, קרא לזאב וטרפו, קרא לשועל וצוה לנתחהו ואח"כ לסדר אבריו, וכן עשה השועל נתחהו, וכשבא אצל הלב ראוהו גדול ויפה ואכלוהו, אמר לו הארי המלך סדר לי הנתחים, סדר לי הנתחים וכן עשה, כשבא ללב אמר לו היכן הלב, אמר השועל אין לו לב, שאילו היה לו לב

1234567891011121314151617181920