שואל

שואל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17148 מקורות עבור שואל. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

משנת רבי אליעזר פרשה ה

 משנת רבי אליעזר פרשה ה[עמוד 91] בן אחד משמותיו שלשלמה. בן, שהיה מבין דבר מתוך דבר. אימתי, בשעה שאמר לו הקב"ה שאל מה אתן לך. אמר, מה אשאל. עושר, נכסים, [כבוד], נצחון, גבורה, עדיין אדם צריך, אלא הריני שואל את החכמה והכל בכללה, עושר וכבוד וארך ימים, שנ' ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד. (אלא) למאמינים ועושין לשמה, [ארך ימים, חיי העולם, אבל למשמאלים בה ועושין שלא לשמה] עושר וכבוד, אבל לא אורך ימים. ומנ' שיש בה נצחון וגבורה, שנ' כל כלי יוצר עליך לא יצלח. ד"א בן, שקראו הקב"ה בן, שנ' אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי

162

משנת רבי אליעזר פרשה ט

 שבא עשו אצל יעקב להרגו, נסתכל לאחוריו, והנה ארבע מאות איש ברחו להן. ובשכר שברחו הציל הקב"ה מבני בניהםארבע מאות איש בימי דוד, שנ' ויכם דוד מהנשף ועד הערב [וגו', וינוסו מהם ארבע מאות איש אשר רכבו על הגמלים]. כיון שראה שלא עמדה בידו, בא לו כאלו שואל בשלומו, שנ' וירץ עשו לקראתו. אע"פ כן אין הקב"ה דן אלא הלבבות, והעלה עליו כאלו הרגו, שנ' וחתו גבוריך תימן [למען יכרת איש מהר עשו מקטל. וכי הוא הרגו. אלא כיון שחשב להרגו, כאלו עשה].[עמוד 163] וכן את מוצא בלבן ארמי אבד אבי. וכי הרגו, אלא כיון שחישב להרגו כאלו

163

משנת רבי אליעזר פרשה יא

 נותן] להן מתן שכר. וזה הוא חסדו, שנ' ולך יוי חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.י"ד. מדת בשר ודם, אדם חייב למלך דבר, אם ירצה לשאול צורך אחר, יתן מה שעליו תחלה. אבל הקב"ה אינו כן, אע"פ שאדם חייב [עמוד 210] לו כמה חובות, בשעה [ש]שואל מלפניו הוא משיבו. וזו חסדו, שנ' רבים מכאובים לרשע והבוטח ביוי חסד יסובבנו.ט"ו. מדת בשר ודם, אדם נטען לפני המלך בדבר, כל זמן שהוא כופר אינו נהרג, וכיון שהוא מודה, אותה השעה הוא נהרג. אבל הקב"ה אינו כן, אלא כל זמן שאדם כופר ואומ' לא חטאתי, הוא מתחייב, וכיון שהוא מודה

164

משנת רבי אליעזר פרשה יב

 התפלה, שהקישה הכת' לקטרת. בוא וראה מה הקטרת חביבה, שצונו הקב"ה לעשות לשלשה עשר מיני קרבנות מזבח אחד ולקטרת מזבח בפני עצמה. חביבה היא הקטרת, שעל בטילתה נענש אחז, שנ' גם סגרו דלתות האולם, וקטרת לא הקטירו. חביבה היא הקטרת, שארבע עשרה קרבנות ישראל מקריבין ביום הכפורים, ואין כהן גדול שואל צרכו אלא בשעת הקטרת, שנ' ונתן את הקטרת על האש לפני ייי. מניין שבאותה שעה היה מתפלל, שנ' תכן תפלתי קטרת לפניך. מפני מה הקטרת חביבה כל כך. שאינה באה על חטא. שכל הקרבנות יש להן במה יתלו, אבל הקטרת אינה באה על חטא. לפיכך אין היחיד מתנדב קטרת,

165

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית הקדמה

 אדם קודם שנברא העולם, תלמוד לומר כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ (דברים ד לב), יכול ישאל אדם מה למעלה, ומה למטה, ומה לפנים, ומה לאחור, תלמוד לומר ולמקצה השמים עד קצה השמים (שם), מקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל, ואי אתה שואל מה למעלה, ומה למטה, מה לפנים, ומה לאחור: בספר יצירה עשר ספירות בלימה צפייתן כמראה בזק, דבורן שלהן כרצוא ושוב, ולפני כסאו הם משתחוים, פירוש עשר ספירות הן, עומק רום, ועומק תחת, עומק ראשית, ועומק אחרית, ועומק אור, ועומק חשך, ועומק מזרח, ועומק מערב, ועומק צפון,

166

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת בראשית פרק ג

 המות: ד"א הן האדם היה כאחד ממנו. כלומר אחד ממלאכי השרת, שכן כתוב בגבריאל ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים (יחזקאל ט ב), כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה: ממנו לדעת טוב ורע. כלומר ממנו ילמדו הדורות לדעת טוב ורע: ועתה. אין ועתה אלא לשון תשובה, וכה"א ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך וגו' (דברים י יב): מתחלת הספר ועד כאן ע"א אזכרות, מלמד שנידון בסנהדרין שלמה: פן ישלח ידו. לא ישלח ידו, כמו פן תאמר בלבבך (שם ז יז), ולא שהוא מי שמפחד פן ישלח ידו אלא דבר ברור הוא, לא ישלח ידו לאכול מעץ החיים להיות חי לעולם: ד"א

167

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת נח פרק יא

 זו ע"ז, וכן הוא אומר הואיל הלך אחר צו (הושע ה יא):סימן וו) ויאמר ה' הן עם אחד. מוקבצין יחד: ושפה אחת, לשון אחד: וזה החלם. זה הביא להם המרד: לעשות. ולא עשו אלא דימו לעשות: ועתה פתח להם בתשובה, כמו ועתה מה אלהיך שואל מעמך (דברים י יב): ולא יבצר מהם. בתמיה, כלומר לא יבצר מהם עבודתם אלא ודאי יבצר מהם, כמו ונקה לא אנקך (ירמיה ל יא ומו כח), בודאי אנקך, וכמו בוז לא יבוזו לי (שה"ש ח א), בודאי מבזים לי:סימן זז) הבה נרדה. לשון גדולה וממשלה בלשון רבים, הלא תראה שכתוב וירד

168

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת וירא פרק כא

 הפרות (ש"א ו יב): דרשה כי המים היו עולין כשרואין את צאן אברהם אבינו, סימן לבניו שיהא הבאר עולה לישראל דכתיב עלי באר ענו לה (במדבר כ"א יז):סימן לגלג) ויטע אשל. ר' יהודה אמר פרדס, מאי אשל שאל, כל מה שאדם היה שואל בו מטעים תאנים ענבים ורמונים, ר' נחמיה אמר פונדקי שאל מה תרצה בשר עופות דגים יין. רבנן אמרי אכילה שתיה לויה: ויקרא שם בשם ה' אל עולם. שהקריא שם שמים בפי כל בריה, לאחר שאכלו ושתו אמר להם ברכו למי שאכלתם משלו:סימן לדלד) ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים. יותר ממה שעשה בחברון

169

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויצא פרק לא

 אלהי. הם התרפים שלקחה רחל:סימן לאלא) ויען יעקב ויאמר ללבן. תנן התם שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם, חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נבהל להשיב, ואינו נכנס לתוך דברי חבירו, אומר על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, ומודה על האמת, שואל כענין ומשיב כהלכה, שהרי לבן אמר ליעקב למה גנבת את אלהי ולא השיבו על אותו הדבור, אלא ראשון ראשון, שאמר לו למה נחבאת לברוח ולא הגדת לי, ואומר לו כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי, שהרי לא היה אפשר להשתקע בחוץ לארץ, ואתה בדעתך שלא להפרד מבנותיך, ויראתי ואמרתי פן

170

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת ויחי פרק מח

 ועומדין על קבורתה וזוכרין אותה:סימן חח) וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה. שתי קושיות בפסוק, האחד, כתוב וירא ישראל את בני יוסף, ולמטה כתוב לא יוכל לראות, ועוד שאמר מי אלה, והלא למעלה אמר אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, ועתה הוא שואל מי אלה, אלא ארז"ל שצפה יעקב אבינו ברוח הקדש מעשה ירבעם בן נבט, שהיה עתיד לצאת מאפרים, ומה שכתב וירא, ברוח הקודש ראה, שנאמר וירא ראשית לו (דברים לג כא), וירא את הקיני (במדבר כד כא), וירא את עמלק (שם שם כ), לכך שאל מי אלה, מי הוא זה שעתיד להדיח את ישראל

1234567891011121314151617181920