שואל

שואל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 17148 מקורות עבור שואל. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נב

 עליו, מיד ויען אחימלך (אל המלך) [את המלך יאמר] ומי בכל עבדיך כדוד נאמן וחתן המלך (שם שם /שמואל א' כ"ב/ יד), אמר ליה לא זה ולא זה, וכי ותחילה קרא היום (הזה) החלותי לשאל לו באלהים חלילה לי (שם שם /שמואל א' כ"ב/ טו), אין תחילה למוד אני להיות שואל לו, אל ישם המלך בעבדו דבר (ועל) [בכל] בית אבי (שם שם /שמואל א' כ"ב/), אמר ליה וכך היית שואל לו והולך, ואין אתה חייב מיתה, כיון שהוציא עליו איפופסין של מות, מיד ויאמר המלך לרצים הנצבים עליו [סובו והמיתו כהני ה'] (שם שם /שמואל א' כ"ב/ יז), ולא

142

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ק

 הראשון שאמר להקב"ה האשה אשר נתתה עמדי וגו' (בראשית ג יב), ולא רצה לעשות תשובה, שנאמר ועתה פן ישלח ידו (שם שם /בראשית ג'/ כב), אמר ר' אבא בר כהנא היה הקב"ה אומר לו עשה תשובה, והוא אומר פן, ואין עתה אלא לשון תשובה, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וגו' (דברים י יב), הוי מכסה פשעיו לא יצליח. ומודה ועוזב ירוחם. זה קין, שנאמר ויצא קין מלפני ה' (בראשית ד טז), אמר ר' הונא [בש"ר חנינא] בר יצחק מלמד שיצא שמח, שנאמר ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב (אסתר ה ט), פגע בו

143

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קג

 יודע אי זה מקומו. מעשה באדם אחד ששאל לרבן גמליאל באיזה מקום הקב"ה נתון, אמר לו איני יודע, אמר לו זו היא תפלתכם וחכמתכם שאתם מתפללין לפניו בכל יום, ואין אתם יודעין איזה מקומו, אמר לו רבן גמליאל הרי שאלת ממני דבר שהוא רחוק ממני ג' אלפים ות"ק שנה, הריני שואל לך דבר שהוא נתון אצלך יומם ולילה ואמור לי איזה מקומו, ואיזה זה, אמר לו זו הנפש שהיא נתונה אצלך, אמור לי באיזה מקום היא נתונה, אמר לו איני יודע, אמר לו תיפח רוחי' דהאי גברא, אם דבר שהוא נתון אצלך אין אתה יודע איזה מקומו, ואתה שאלת אותי

144

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 דבש, אם נתנו לחבית רביעית מים יצאה כנגד רביעית דבש מתוכה, כך הם אם הכנסת דברים אחרים בתוך לבך יצאו דברי תורה, לכך נאמר כי לעולם היא לי.[מג] [קיט, צט] מכל מלמדי השכלתי. מהו מכל מלמדי צריך אדם שיהיו לו חברים ותלמידים בתורה שאם שכח דבר אחד שואל לחבריו ומזכירים אותו, וכן הוא אומר טובים השנים מן האחד וגו' (קהלת ד ט), (גם אם ישכבו שנים וחם להם) כי אם יפולו האחד יקים את חברו, [גם אם ישכבו שנים וחם להם (שם שם /קהלת ד'/ י יא)], לכך נאמר מכל מלמדי השכלתי, ומי גרם לי שיחת זקנים, שנאמר מזקנים

145

מדרש משלי (בובר) פרשה א

 תנחום בר חנילאי פתח ואמר והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה (איוב כח יב), והחכמה מאין תמצא, זה שלמה שישב בתענית ארבעים יום, כדי שיתן לו המקום רוח חכמה ובינה, והיה משוטט ומבקש אחריה, א"ל הקב"ה שאל מה אתן לך (מ"א =מלכים א'= ג ה), אמר לפניו רבש"ע איני שואל ממך לא כסף ולא זהב אלא חכמה בלבד, שנאמר ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך וגו' (שם שם /מלכים א' ג'/ ט), השיבו הקב"ה וא"ל הואיל ולא שאלת לא כסף ולא זהב, החכמה והמדע נתונה לך במתנה, ולא עוד אלא שקדמה החכמה לתורה, שנאמר ראשית חכמה יראת ה'

146

מדרש משלי (בובר) פרשה יד

 שנאמר אמור לחכמה אחותי את (משלי ז ד). מרחוק. אין רחוק אלא רוח הקודש, שנאמר מרחוק ה' נראה לי (ירמיה לא ג). לדעה. אין דעה אלא רוח הקודש, שנאמר כי אל דעות ה' (ש"א =שמואל א'= ב ג). מה. אין מה אלא רוח הקודש, שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל (ממך) [מעמך] (דברים י יב). יעשה. אין יעשה אלא רוח הקודש, שנא' כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו (עמוס ג ז). לו. אין לו אלא רוח הקודש, שנאמר ויקרא לו ה' (אלהים) שלום (שופטים ו כד). אמר ר' אלעזר כשם שאמר משה שירה כך אמרה

147

מדרש משלי (בובר) פרשה טו

 א"ל המעשה הזה מהו, א"ל מתוך שמועה טובה ששמעת נתעלה בשרך עליך, אלא אם יש לך אויב העבירו לפניך, מיד בשרך מתרפא והמנעל נכנס, עשה כן ונכנס, א"ל, בן זכאי כל החכמה מאין, א"ל מחכמתו של שלמה שכן מפרש בחכמתו ואומר שמועה טובה תדשן עצם, א"ל שאל לך שאלה, א"ל שואל אני ממך את (יבני) [יבנה] (שלמד) [שאלמוד] בה תורה, ואעשה בה ציצית ואקיים בה כל מצות שבתורה, א"ל הרי היא נתונה לך במתנה].סימן לא[לא] אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אבל אם לא הטה לבו לתוכחת חייםסימן לב[לב - לג] פורע מוסר מואס נפשו ושומע

148

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית פרק ג

 כי כשיאמר חטאתי הקב"ה מוחל לו, אבל לא עשה כן אלא בטובה שעשה לו הקב"ה שנתן לו את האשה, היה מתרעם על הקב"ה שאמר לו האשה אשר נתתה עמדי וגו' כלומר אתה גרמת לי לחטוא שנתתה לי אשה שנתנה לי מן העץ ואוכל, כיון שראה הקב"ה שלא פתח בחרטה התחיל שואל לאשה מה זאת עשית, והיה חפץ שתאמר חטאתי שימחול להם, כשם שעשה לדוד שאמר חטאתי (ש"ב יב יג), והשיב הנביא לפי שהודיתה גם ה' העביר חטאתך (ולא) [לא] תמות (שם שם), והיא לא עשתה כך, אלא בקשתה להחזיר החטא על הנחש, שנאמר ותאמר האשה הנחש השיאני וגו'. מהו השיאני,

149

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 היה עשו איש יודע צד, שהיה ציד הבריות והרגן, אבל יעקב איש תם יושב אהלים, שהיה למד בבית מדרשו של עבר ובבית מדרשו של שם:סימן כח[כח] כי ציד בפיו. שהיה מכבד את אביו ומה שהיה צד היה אוכל אותו אביו: ד"א כי ציד בפיו. היה שואל לאביו היאך מעשרין את המלח ואת התבן, והיה יצחק אוהבו סבור בו שהוא מחמיר במצות, והוא לא היה שואל אלא לרמות את אביו, אבל רבקה שהיתה רואה מעשיו הרעים לא היתה אוהבת אותו, אבל ליעקב שהיתה רואה שהוא איש תם, ואוהב ללמוד תורה, והיה הולך לבית המדרש, היתה אוהבת אותו:סימן כט

150

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק כט

 סימן כב[כב] ויאסוף לבן. עשה כינופיא עם כל אנשי המקום ואמר להם אתם ראיתם קודם שבא חסיד זה בינינו עצימות מים היה, ואפילו אבן אחת שעל פי הבאר לא היינו יכולים לגלול עד שנאסוף כל העדרים, ואחר כך יגללו, ועכשו בזכותו נבעו המים, והוא לבדו גלל את האבן, והנה שואל את רחל, ואם אתן אותה לו ילך מעמנו, אבל אם רצונכם אתן לו את לאה, ויעבוד עוד ברחל, ויאמרו לו הין, שאלמלא כן היה ליעקב שיתפוס את לבן בדין, אלא שבאו עמו אנשי מקומו:סימן כד[כד] את זלפה שפחתו. והיתה קטנה והיתה ראויה לרחל, וניתנה ללאה ברמאותו, כדי

1234567891011121314151617181920