שו"ת שרידי אש חלק א סימן עח

שו"ת שרידי אש חלק א סימן עח

  

מקור האיסור של גילוי שער ראש אשה
לרב גדול אחד
תשובה זו התפרסמה גם כן ב"הפרדס" שנה ל"ט חוברת ז', והשלמנו סימן זה עפ"י תוספות שנוספו שם.
ענף ראשון: מקור הדין לכיסוי ראש האשה
א
מבואר בשו"ע או"ח סי' ע"ה סע' ב': שער של אשה שדרכה לכסות אסור לקרות כנגדו אבל בתולות שדרכן לילך פרועות ראש מותר וכו'. בדין זה יש מבוכה גדולה בין הפוסקים, הללו מתירים גילוי ראש בבתולה ואוסרים בפנויה שאינה בתולה, והללו אוסרים גם בבתולה (יעוין במגן אברהם ובמחצית השקל שם. ועיין בשו"ע אבה"ע סי' כ"א ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.