שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רסז

שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רסז

  

בקושית הגט מקושר בעדים זוממין שהעידו על שו"פ וקיי"ל משלשין בממון דיפטרו משום עדות שאאילה"ז
ב"ה כ"א טבת התשכ"ג ברוקלין נ"י יצו"א.
כבוד ידידי ורב חביבי חד מבני עלי' וכו' וו"ח נו"נ הרה"ג מוה"ר אפרים גרינבלאט שליט"א. אחדש"ת.
בד"ת שהביא קושיא מס' גט מקושר בעדים שהעידו בראובן שחייב לשמעון פרוטה והוזמו דקיי"ל משלשין בממון וכל אחד חייב חצי פרוטה ואין מוציאין בדיינין א"כ הו"ל עדות שאי אי"ל וכ"ת כתב לישב הנה לא ידעתי אי' מקום קושיא זו בס' גט מקושר לעיין בתר טעמו בזה אמנם לפענ"ד הדבר פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.