שו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן קה

שו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן קה

  

בענין חשש תעשה ולא מן העשוי בקביעת מזוזה - ובדין לקרות לכהן לתורה פעמיים - ובדין ו' או ז' אנשים שכבר שמעו קדיש וברכו וחזרת הש"ץ ועכשיו רוצים לצרף עוד להתפלל בצבור.
בס"ד, ירושלים עה"ק ת"ו יום ה' קרח תשמ"ב לפ"ק. שוי"ר להה"ג חוב"ט מוה"ר יוסף כהנא הע"י, נכד בעל קונטרס הספקות זצ"ל. אחד"ש. את מכתבו עם דבר השאלות בעניני מזוזה לנכון קבלתי ע"י ידידנו הרה"ג מוה"ר יוסף שיינבערג שליט"א, ומחמת הרבה טרדות אשר הקפוני, וביניהם להשיב על כמה תשובות הנחוצות למעשה על אתר, מנעוני להשיב עד עכשיו, וגם כעת ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.