שו"ת יביע אומר חלק ד' חיו"ד סימן כז

שו"ת יביע אומר חלק ד' חיו"ד סימן כז מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 515 מקורות עבור שו"ת יביע אומר חלק ד' חיו"ד סימן כז.
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק יד - דיני ערב שבת

 ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק יד - דיני ערב שבתא) לכבד הבית ולנקותו לכבוד שבתמה שכתבנו שצריך לכבד את הבית וכו', כן כתב החיי אדם, הו"ד במשנ"ב (סימן רנ סק"ג), שצריך לכבד הבית מהעפר מבעו"י, וזהו הכל בכלל כבוד שבת, וידמה בדעתו כאילו יבוא אליו להתאכסן מלך בשר ודם כמה מכבד את הבית, ומציע את המטות, וכל שכן שבת מלכתא. וכתב האליה רבה שם, שבער"ש צריך לפנות את קורי העכביש מפינות הבית.ומה שכתבנו שיציע המפה על השלחן וכו', כן מבואר מהגמרא שבת (קיט א) מהא דרבי יוסי בר חנינא, וכן הוא בשלחן ערוך (סימן קסב סעיף

142

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק טז - הלכות הדלקת נרות שבת

 זהירות וכו' ובהדלקת הנר. ובמתני' שבת (לד א) ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה, וכו', הדליקו את הנר. ובמתני' שבת (כה א) אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת. ובגמ' אמרו, מאי טעמא, אמר רבא מתוך שריחו רע שמא יניחנו ויצא. א"ל אביי, ויצא, א"ל שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. ופירש רש"י, חובה, כבוד השבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אורה כעין יממא, וכדאמרינן ביומא (עה ב). ובתוספות שם כתבו, הדלקת הנר בשבת חובה, פירוש במקום סעודה, שחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג, אבל מהדלקת הנר עצמו לא היה אביי מקשה כלום, שהדבר

143

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק יח - מהלכות קידוש

 ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק יח - מהלכות קידושא) מימרא דרב אדא בר אהבה בגמ' ברכות (כ ב). ואמר רבא, זכור ושמור בדיבור אחד וכו' כל שישנו בשמירה וכו'. ע"ש. והובא להלכה בש"ע (סימן רעא סעיף ב).ב) איש שהתפלל אם יכול להוציא ידי חובת קידוש אשה שלא התפללהעל פי המבואר בשו"ת יביע אומר חלק ט' (סימן קח אות קכח). ושם הביא מה שכתב באור לציון ח"ב (עמוד קעט דיני קידוש אות א), שגם אשה שלא התפללה ערבית בליל שבת, יכול בעלה שהתפלל כבר להוציאה ידי חובת קידוש, שבמצות קידוש שהנשים חייבות יש דין ערבות, ואמרינן בהו

144

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק כז - קצת מדיני מוקצה [ש"ע סימן שח]

 ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק כז - קצת מדיני מוקצה [ש"ע סימן שח]א) כ"כ הגאון החזון איש (סימן מד ס"ק יג), דפמוטות הוי מוקצה מחמת חסרון כיס. ע"ש. ומרן אאמו"ר שליט"א אמר לי שהוא דוקא בפמוטות יקרות ערך. ועיין בשמירת שבת כהלכתה חלק א' (עמ' רנז הע' ריד, ועמ' רמא). וחשיב כשמל"א, ע' בית מאיר (סימן שי ז), ובילקוט יוסף שבת כרך ב' (עמ' ת"ר). ודו"ק.ב) על פי המבואר בשבת מו: שאף דמסתמא אדם מקפיד שלא להשתמש בהם אלא לתשמיש של קישוט וכדו', מכל מקום הוו בכלל כלי שמלאכתו להיתר. [ונראה, דאף שביארנו בהערה ב', שאין מוקצה

145

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק כח - טיפול בילדים בשבת

 ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק כח - טיפול בילדים בשבתב) שימוש בממחטות לחות בשבתהנה מרן בשלחן ערוך (סימן שיט סעיף י) כתב, שמותר לסנן מים צלולים במשמרת, דהיינו, בסודר שייחדו לצורך סינון מים. ומשמע שמותר לתת מים על בגד שדרכו להיות שרוי במים ואינו מקפיד על ליבונו, ואינו מתכוין ללבנו עתה. ועיין בביאור הלכה (שם) ד"ה משום. ואם כן גם בנייר טואלט, אין לאסור מצד שרייתו זהו כיבוסו, מפני שאין דרך להקפיד על נייר טואלט אם נרטב. ואם יש לחוש בזה לאיסור מפרק, ראה בשו"ת הר צבי ח"א (סי קצ) שנראה מדבריו דיש מקום להקל. אך בשו"ת

146

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק מב - הלכות ד' פרשיות ופורים

 ככלי אובד. ופרש"י, שסתם כלי אובד משתכח מן הלב לאחר י"ב חודש, שיאוש בעלים הוא לאחר י"ב חודש, כמו שאמרו בב"מ (כח א). וגם כאן שנאמר לא תשכח, צריך לזכור מעשה עמלק לפחות פעם אחת בשנה. וראה עוד בזה בחי' המהר"ם שיק על המצות (סי' תר"ה). ובשו"ת חתם סופר (חאה"ע סימן קי"ט). ובס' פעולת שכיר על המעשה רב (סימן קל"ג). ובשו"ת תורת חסד מלובלין (חאו"ח סי' לז אות ג'). ומ"מ אין זמן קבוע מה"ת לקריאת פר' זכור, ורק חז"ל קבעו לקרותה בשבת שלפני הפורים, כדי להסמיך מעשה המן למעשה עמלק. (רש"י במשנה מגילה כט א). וא"כ לכאורה הרי היא מצות

147

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק מג - הלכות פסח

 יעבור בב"י ובב"י, אם לא יבטל (רש"י פסחים ב. ובהר"ן שם) או שמא ימצא גלוסקא יפה בפסח וכו'. (תוס'). ולכן גם הנשים המתגוררות בגפן, חייבות בבדיקת חמץ. אלא דגבי מצות עשה דתשביתו נחלקו בפוסקים בזה, כי בספר החינוך (מצוה ט) כתב, דתשביתו נוהגת בזכרים ובנקבות. וראה בזה בספר חזון עובדיה חלק ב' עמוד לו, בהערה לז. שהביא מהפרי מגדים דנשים פטורות ממצות עשה דתשביתו.ונפקא מינה לכאורה אם נשים יכולות לברך על בדיקת חמץ, דהא מבואר בתשובת הרשב"א (סימן יח) שעל מצות לא תעשה לא שייכא ברכה, אם כן נשים לא יוכלו לברך על בדיקת חמץ שנתקנה משום לאו דבל

148

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק מו - מהלכות תענית י"ז בתמוז ובין המיצרים

 בנידון זה גם לפני ג' חדשים, כל שהיא סובלת מהקאות או מיחושי ראש או חולשה וכיוצא באלו, ובפרט אם היא לאחר ארבעים יום להריונה, לפי המבואר במסכת ברכות (ס א). ובמסכת נדה (ל ב), שאז נשלמה יצירת העובר. וכן פסקו להקל בספר מור וקציעה (סי' תק"נ). ובספר מועד לכל חי (סימן ט' אות י"ד). וכן מוכח מדברי הכרתי ופלתי והסדרי טהרה ביו"ד (סי' קפ"ט). וראה בפתחי תשובה יו"ד (סימן קפ"ט אות ל'). ואע"פ שיש מקום לדחות, ולחלק בין דין תענית לבין מה שאמרו בהלכות נדה שם (דף ח'), מ"מ נראה שהעיקר להלכה כדברי האחרונים הנ"ל להקל. וכן פסק המשנה ברורה (

149

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק מח - קצת מהלכות מליחה

 ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק מח - קצת מהלכות מליחהא) שו"ת יביע אומר חלק ג' (חיו"ד סי' ב'), ושו"ת יחוה דעת חלק ג' (סי' נז). ובספר איסור והיתר (מהדו"ק עמוד ו').ב) בגמרא חולין (קיג א) אמר שמואל, אין הבשר יוצא מידי דמו אלא אם כן מלחו יפה יפה, איתמר רב הונא אמר, מולח ומדיח וכו'. ומה שכתבנו לגבי דם האיברים שלא פירש, הנה בחכמת אדם (כלל ל' סעיף א'), כתב, דאף דקי"ל דדם האיברים שלא פירש מותר, כאן יפרוש ע"י הבישול, ולכן הצריכו מליחה. וטבע המלח למשוך הדם המובלע בבשר. [ערוך השלחן]. וראה בילקוט יוסף איסור והיתר

150

ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות הלכות חלה -סימן שכב - חלת ארץ ישראל וחלת חו"ל

 מהלכות ביכורים הלכה ט - יא). ובטור וש"ע (יו"ד סי' שכב ס"א).מה היא חלה האמורה בתורהומה היא חלה האמורה בתורה, נחלקו בזה הראשונים, שדעת הסמ"ג (עשין קמא) היא הלחם או העיסה שמהם מפרישים אותה התרומה, וכדרך שמצינו במקרא בכמה מקומות שהעיסה נקראת חלה. וכן כתב בביאורי הגר"א (סימן שכח סק"ב) וכמו שנאמר בפסוק (ויקרא ז, יב) חלות בלולות. אבל במרכבת משנה (פרק ה' מהלכות ביכורים הלכה י"א) כתב בדעת הראב"ד, שחלה היא החלק התרומה המופרש מהעיסה או מהלחם, שהרי לא כתוב מחלה תרימו וגו', אלא חלה תרימו. וראה בפרש"י על התורה שם. אבל בלשון המשנה והפוסקים חלה היינו החלק

1234567891011121314151617181920