שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן כ

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כ

  


א תשו' רבי' שמשון ב"ר אברהם משאנ"ץ.
ב כרב, ביצה ד' ע"א.
ג ביצה ג' ע"ב.
ד ביצה ב' ע"ב; עירובין ל"ט ע"ב.
ה ביצה כ"ג ע"ב.
ו ביצה ד' ע"א.
ז עירובין ל"ח ע"ב.
ח סוכה מ"ו ע"ב.
ט ביצה ד' ע"ב.