שו"ת בעלי התוספות  - הערות סימן כא

שו"ת בעלי התוספות - הערות סימן כא

  


א תשו' רבי' שמשון ב"ר אברהם משאנ"ץ.
ב גיטין פ' ע"א.
ג גיטין כ"ז ע"א; ב"מ י"ח ע"א.
ד יבמות קט"ו ע"ב.
ה משנה ר"ה פ"ד מ"א.
ו ר"ה ל' ע"א.
ז ר"ה ל' ע"א.
ח חולין ק"י ע"א.
ט משנה מכות פ"ב מ"ז.
י מגילה ג' ע"ב.
יא מגילה ג' ע"ב.
יב יבמות קט"ו ע"ב.