שו"ת בעלי התוספות סימן ק

שו"ת בעלי התוספות סימן ק

  

א דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירו בפניהםב הכאן /מכאן/ ראיה בני אדם שנהגו במקומן לאכול בשר ולשתות יין מראש חודש אב עד ערב ט' באב, והלכו למקום שאין אוכלין בשר ויין באותן ימים אינן רשאין לעשות כמנהג מקומם שיצאו משם. דתנן בפ' מקום שנהגוג נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם ואפילו היכא דדעתו לחזור, דבכי האי גוונא שרי, כדחזינן גבי רבה בר בר חנה דמסקי בפ' מקום שנהגוד רבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה ומשום הכי שרי, אע"ג דבכל מקום שהלך לשם נהגו בו איסור, שרינן ליה כיון דדעתו לחזור הו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.