שו"ת בעלי התוספות סימן קה

שו"ת בעלי התוספות סימן קה

  


א וששאלתם כהן אבל בתוך ד' אם יש לקרותו בשבת בספר תורה היכא דליכא כהן אחר. אם הוא בבית הכנסת יש לקרותו, שאם לא כן יהא נראה כנוהג אבילות בשבת בדברים של פרהסיא. אמנם טוב יותר שיאמרו לו מקודם לצאת מבית הכנסת. ושלום מאיר ב"ר ברוך שיחיה.