שו"ת בעלי התוספות סימן קב

שו"ת בעלי התוספות סימן קב

  

א אעפ"י שאני רגיל לומר ראובן שהלוה ללוי והעמיד לו שמעון ערב, ושוב אמר לוי פרעתי לראובן, ושמעון אינו יודע אם פרעו, דלוי ישבע שפרע לראובן ויפטר שמעון. דנכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביהב ובתרי דוכתי אמרינן דיהבינן לנכסים דין ערב, בפ' יש בכורג ובס"פ גט פשוטד [ולכן] כי היכי דכי אמר איניש פרעתי נכסיו פטורין ולא מגבינן מינייהו, הכי נמי כי אמר הלוה פרעתי לא גבינן מיניה דערב, וערב דנקיט ליה לאו לעניין דאי אמר לוה פרעתי ומלוה אמר לא נפרעתי שיפרע מן הערב, אלא לעניין דאי לית ליה נכסי ללוה לאיפרועי שיפר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.