שו"ת בעלי התוספות סימן צט

שו"ת בעלי התוספות סימן צט

  

א פסק. ההטמנה שמטמינים ברמץ שמצאתי כתוב בספר פענח שהתיר רבי' אב"ן והן אלה קצת דרכיו כתובין בספרו. מאן יהיב לן מעפריה דרבי אב"ן ומלינן בשינין. אמנם בדבר זה אין אני רואה דבריו כלל, כי מה עניין הטמנה להשהאה, האי חנניה שרי להשהות תבשיל שבישל כמאכל בן דרוסאי על גבי כירה שאינה גרופה וקטומהב להשהות עליהם, דאפילו בדבר המוסיף הבל דלא שייך ביה חיתוי אסרינןג ואפילו מבעוד יום גדולד ואפילו יום או יומים קודם השבת אסור להטמין קודם השבת לאכול בשבת, כמעשה דאנשי טבריה דתבריא לסילוניהוה וכ"ש בגחלים וברמץ דשי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.