שו"ת בעלי התוספות סימן צח

שו"ת בעלי התוספות סימן צח

  


א וששאלת בפלוגתא דרב ושמואלב דרב אמר דולגין, תימה איך שכחו מנהגם כדפריך בירושלמיג אבני בתירה בי"ד שחל להיות בשבת איך שכחו מנהגם.
וי"ל דהתם פריך שפיר כי בית ישראל יושבין על אדמתם, וגם פסח בא בכינופיא, שכל ישראל היו שם, אי אפשר שישתכח. אבל רב ושמואל שהיו בגולה רב אומר דולג והנוהגים בע"א =בענין אחר= שכחו מנהג. וכן לשמואל, וקל להבין. מאיר בר' ברוך שיחיה.