שו"ת בעלי התוספות סימן צה

שו"ת בעלי התוספות סימן צה

  

א וששאלתם שחט תרנגולת כשירה, ושוב שחט תרנגולת ונתנבלה, אם חייב לכסות.
נ"ל דלית הלכתא כר' יונתן ב"ר יוסף דאמר שוחט היה ואח"כ בהמה פטור לכסותב וכו' דיחידאה הוא ופליג אהתם מתניתיןג דתנן נתערב בדם בהמה רואין אותו כאילו הוא מים, ואם דם החיה והעוף ניכר בו טעון כיסוי. ואין חילוק בין נפל דם לתוך מים בין נפל מים לתוך דם, כדאמר רב פפא בגמראד אם כן הכא נמי רואין דם הנבילה כאילו הוא מים, ואם דם הכשירה ניכר בו טעון כיסוי.
וא"ת אי לית הלכתא כר' יונתן בן יוסף היכי פריך מינה בר"פ כיסוי הדםה הא ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.