שו"ת בעלי התוספות סימן צג

שו"ת בעלי התוספות סימן צג

  

א למרבה המשרה ארי שבחבורה שלום אין קץ וקצבה, כנפש אסור בעבותות אהבה, שואל בטובך לעולם מן כדו הרי שלם, אלופי ומיודעי איש כלבבי, מיודעי זה דודי וזה רעי, העמת העמיתיני, הנחמד בחוט של חסד צמיד פתיל נצמד, הר"ר חיים שיחי'.
אני כך הקשיתי לדברי ספר התרומה שכתב ולמאן דאמר דניצוק הוי חיבור, יש לאסור בגוי המערה אפילו מאי בגויה דמנא, בלא מקטף אקטיפי, משום ניצוק דמיחבר מאי בגויה דמנא עם מה שחוצה לו, ומיתסר משום ניצוק. א"כ כי אוקמה רב ששתב בגוי המערה, מאי ס"ד של המקשה דפריך כי הכי דבגויה דחבית ליתס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.