שו"ת בעלי התוספות סימן צב

שו"ת בעלי התוספות סימן צב

  

א אל יזהיהיני מורינו הר"ר יקותיאל שנראה על שנתעצלתי במצוותיו ואחר עד עתה, כי לא בשביל עצלות שהיתה בי עשיתי זאת. אמנם כתב מורי בא לידי והפסדתיו, ואחר זמן כשמצאתיו נדבתי את לבי. על מה שכתב מורינו בההיא דפר' המדירב דגרסי' בהא קמיפלגי מר סבר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום כו', שרש"י שיבש גירסת הספר מכח ההיא דפר' בית שמאיג דמשמע דלר' אלעזר אסר אפי' בגדולה כו', כמו שכתוב בפי' רש"י. ומורי הרב ר' יישב גירסת הספר, וזה לשונו: הא דאמרי' אקטנה והגדילה מפר' טעמא דר' אליעזר אין אדם יודע דשמא לשם קידושין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.