שו"ת בעלי התוספות סימן ע

שו"ת בעלי התוספות סימן ע

  

א ראובן שהיה לו בית ומכר חציו לשמעון, שוב מכר חציו השני ללוי ויהודה, לכל אחד רביע, כי מטו למיפלג לא מצו לוי ויהודה לומר לשמעון הואיל ולדידן ליכא לכל חד וחד אלא רביע ליפלוג לארבעה חלקים ושקול אתה תרי מנתי דידך במקום שיפול לך הגורל, או זה אצל זה או מופלגין זה מזה, ואנן נשקול נמי כל חד וחד מנתא דידיה כאשר יפול הגורל, משום דאמר להו לא עדיפיתו מגברא דאתיתי מיניהב דראובן גופיה בעידנא דזבן לא היה יכול להכריחנו ליקח חלק בשתי מקומות. אלא אי הוה בעינא למיפלג כל כמה דהוה קרקע דידכו ביד ראובן היינו חו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.