שו"ת בעלי התוספות סימן עט

שו"ת בעלי התוספות סימן עט

  


א כתב מהר"ם. ולרחוץ עם אביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו איני יודע היתר. וכמה פעמים הוריתי לאיסור. ואין נראה לומר דהתם בגיגית, אבל במרחץ שלנו מותרב דמניין לנו לחלק היתר מדעת הכרס.