שו"ת בעלי התוספות סימן עח

שו"ת בעלי התוספות סימן עח

  


א מהר"ם כתב על העכברים שהטילו מי רגלים לחיטין, דאפילו למר עוקבא דאמרב לא נתבקעו ממש, הכא אין לחוש, דקרוב הדבר דמי רגלים אין מחמיצין, דאי מחמיצין היו כל החיטים מבוקעות. אע"ג דאמרינן בבכורותג גבי מי רגלים מיא על מיא פוק. ע"כ.