שו"ת בעלי התוספות סימן עז

שו"ת בעלי התוספות סימן עז

  


א על תפילין אם צריכין בדיקה פעם אחת בשבוע או פעמים כמו מזוזה.
לא אשכחן ליה אלא במזוזה כדאיתא פ"ק דיומאב אבל תפילין לא אשכחן, וכן משמע פ' כתב דמקוואותג: הכדור והאימום והקמיע והתפילה אין צריכין שיבא בהן מים. זה הכלל כל שאין דרכן ליכנס ולהוציא טובלין סתומין. אלמא דאין עשויין להכניס ולהוציא ואין צריכין בדיקה. וטעמא איכא לחלק בין מזוזה לתפילין כי מזוזה עומדת בפתח עינים מקום זרם ומטר, ועשויה לירקב מליחלוחית החומה וממתונא דכותל, מה שאין כן בתפילין... מאיר.